Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ

Συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού ορυκτού πλούτου και των σημαντικότερων υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Βασική μεταλλευτική ορολογία. Μέθοδοι εκμετάλλευσης: διάκριση σε επιφανειακές και υπόγειες. Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης. Επιλογή μεταξύ επιφανειακής και υπόγειας μεθόδου εκμετάλλευσης. Προσδιορισμός τελικών ορίων εκμετάλλευσης. Μέθοδοι υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Πεδία εφαρμογής μεθόδων υπαίθριων εκμεταλλεύσεων. Συνεχείς και ασυνεχείς μέθοδοι εκμετάλλευσης. Μέθοδοι εκμετάλλευσης υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων βασιζόμενες στην όρυξη με εκρηκτικά. Μέθοδοι εκμετάλλευσης υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων βασιζόμενες στη χρήση μηχανικών μέσων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ (7.1.03.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Οικονομόπουλος Ι. Ν., “Ο Αερισμός των Μεταλλείων”, ΕΜΠ, Αθήνα, 1991

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Hartman H. L., Ramani R. V., Mutmansky J. M., Wang Y. J., “Mine Ventilation and Air Conditioning”, Wiley-Interscience, 3 edition, 1997.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες