Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ

Θέρμανση μεταλλουργικών αντιδραστήρων. Ισοζύγια μάζας και θερμότητας. Καθαρισμός καπναερίων. Πυρίμαχες επενδύσεις. Υδρομεταλλουργικές διεργασίες. Καθαρισμός των μετάλλων. Ηλεκτρανάκτηση των μετάλλων. Ανακύκλωση των μετάλλων. Ασκήσεις: Θερμοδυναμικοί και άλλοι υπολογισμοί στις διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ (7.2.13.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. AGRICOLA GEORGIOUS (1556). De Re Metallica. Translated by H.C. Hoover and L.H. Hoover, Dover Publication Inc., New York, 1950 Edition, p.p. 564-571.
  2. HABASHI FATHI (1993). A. Textbook of Hydrometallurgy. Metallurgie Extractive Quebec, Enr., Quebec, Canada.
  3. BURKIN A.R. (2001). Chemical Hydrometallurgy – Theory and Principles. Imperial College Press, London, England.
  4. VAN ZYL D.I.A., HUTCHISON I.P.G. and KIEL J.E., Editors, (1998). Introduction to Evaluation, Design and Operation of Precious Metal Heap Leaching Projects. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA.
  5. SCHLITT W.J., LARSON W.C. and HISKEY J.B., Editors (1981). Gold and Silver – Leaching, Recovery and Economics. Society of Mining Engineers of AIME, Chicago, Illinois, USA.
  6. VAN ZYL D.J.A., Editor (1987). Geotechnical Aspects of Heap Leach Desigy. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA.
  7. HAN KENNETH N. (2002). Fundamentals of Aqueous Metallurgy. Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Littleton. Colorado, USA.
  8. JACKSON ERIC. (1986). Hydrometallurgical Exrtaction and Reclamation. Ellis Horwood Ltd, Chichester, England.

Βαθμολογία

80% Από τον βαθμο της Γραπτής εξέτασης
20% Από τη βαθμολόγηση των θεμάτων και εργασιών που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όπως και από τη συμμετοχή στις επιδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις και στις εκπαιδευτικές εκδρομές

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες