Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ

Το μάθημα εστιάζεται στα θέματα Μεταφοράς Θερμότητας και περιλαμβάνει μια συνοπτική εισαγωγή στα φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας.

 

  • Μεταφορα Θερμότητας:Γίνεται σύντομη αναφορά στους τρεις μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία) και καλύπτονται αναλυτικά τα αντικείμενα αγωγής και συναγωγής. Στην αγωγή εξετάζονται οι περιπτώσεις μονοδιάστατης και πολυδιάστατης αγωγής σε μόνιμη κατάσταση, καθώς και χαρακτηριστικά προβλήματα μεταβατικής αγωγής. Στη συναγωγή αναλύονται οι περιπτώσεις εξαναγκασμένης κυκλοφορίας με εξωτερική ροή ή ροή σε αγωγούς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις συναγωγής με φυσική κυκλοφορία. Μια ενότητα της διδασκαλίας αφιερώνεται στους εναλλάκτες θερμότητας και στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την διαστασιολόγησή τους.
  • Μεταφορά Μάζας:Παρουσιάζονται οι αναλογίες και οι διαφορές μεταξύ των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μεταφοράς μάζας. Αναλύεται η εξίσωση διάχυσης του Fick και τα χαρακτηριστικά των συντελεστών διάχυσης. Εξετάζονται προβλήματα διάχυσης μάζας σε στάσιμο και μη-στάσιμο περιβάλλον.

 

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ (7.2.11.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Νυμφοδώρα Παπασιώπη

Βιβλία Διδασκαλίας

Μεταφορά Mάζας και Θερμότητας των Δ. Ασημακόπουλου, Β. Λυγερού, Γ. Αραμπατζή

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Y.A. Cengel, “Μεταφορά θερμότητας. Μια πρακτική προσέγγιση”. Εκδόσεις Τζιόλας, 2005.
  • K. D. Hagen, “Heat Transfer with Applications”, Prentice Hall, 2000.
  • R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, second edition, John Wiley & Sons, 2002.
  • F. P. Incropera, D. P. De Witt, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Fifth edition, John Wiley & Sons, 2002.

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Η βαθμολογία των επιδόσεων των σπουδαστών θα προκύψει:

  • 20% από την επίλυση ασκήσεων και θεμάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • 80% από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Δευτέρα 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες