Μεταλλουργία Σιδήρου Ι

Πρώτες ύλες. Σιδηρομεταλλεύματα, παλαιοσίδηροι, καύσιμα. Ηλεκτρική ενέργεια. Συλλιπάσματα. Προσθήκες. Σιδηροκράματα. Νερό. Οξυγόνο. Η εφαρμογή των κυριότερων θερμοδυναμικών συστημάτων στους αντιδραστήρες της σιδηρομεταλλουργίας. Δυναμικό οξυγόνου στην υψικάμινο. Παραγωγή χυτοσιδήρου, υψικάμινος. Εισαγωγή. Περιγραφή της μεθόδου, βοηθητικές εγκαταστάσεις και συναφής εξοπλισμός. Τα προϊόντα της υψικαμίνου και η διάθεσή τους. Χημικές αντιδράσεις. Ανταλλαγή θερμότητας. Αμεση αvαγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων. Φυσικοχημεία της άμεσης αναγωγής. Μέθοδοι παραγωγής σπoγγώδoυς σιδήρoυ. Καύσιμα και αναγωγικά μέσα κατά την άμεση αναγωγή. Συμβoλή της περιστρoφικής καμίvoυ στηv εξέλιξη τωv μεθόδωv παραγωγής πρoϊόvτωv σιδήρoυ και οι προοπτικές της. Παραγωγή χάλυβα. Η μετάβαση από το χυτοσίδηρο στο χάλυβα. Δυναμικό οξυγόνου στις καμίνους χαλυβοποίησης. Μέθοδοι εμφύσησης. Βασική αρχή και σημασία. Περιγραφή των μεταλλακτών και των αναμικτών. Εργοστασιακή συγκρότηση. Μέθοδος S – M. Μέθοδος LD. Μέθοδος OBM. Πλεονεκτήματα των μεθόδων εμφύσησης. Αποθείωση, αποφωσφορίωση, αποξείδωση.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Σιδήρου Ι (7.2.17.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Μεταλλουργία Σιδήρου-Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία (Υπό έκδοση), Ε.Ζευγώλης, Αθήνα, 2004 Εκδόσεις Ε.Μ.Π
 • Υπολογιστικές Ασκήσεις (Δίδεται η εκφώνηση σε φωτοτυπίες)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Α. Βιβλία Μεταλλουργίας Σιδήρου Ι

 1. Μούσουλος Λ.: Εξαγωγική Μεταλλoυργία. Τόμoς II. Μεταλλoυργία τoυ Σιδήρoυ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 1968.
 2. Stephenson R.L : “Direct Reduced Iron ( Technology and Economics of Production and Use)”. Iron & Steel Society, 1980.
 3. J.A.Ricketts “History of Ironmaking: A Highly Illustrated Description of the Evolution of Ironmaking from Ancient Smelting Holes to Modern Blast Furnaces”. Iron & Steel Society, 2001.
 4. Dean A. Freytag and Lance A. Burton “The History, Making & Modeling of Steel”. William K Walthers, 1996.
 5. T.J.A. Smith and C.J. Newman “Smelter process Gas Handling and Treatment”. TMS, The Minerals, Metals & Materials Society.
 6. William T. Lankford, United States Steel Corporation, Association of Iron and Steel Engineers “Making, Shaping and Treating of Steel (Iron Making)”. United States Steel Corporation,1985.
 7. Π.Νέου-Η.Βαζαρλής : Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, ΕΜΠ, Αθήνα 1971.
 8. H.A.Fine and G.H.Geiger: “Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Metallurgical Processes”. TMS-AIME, Metallurgical Textbook Series, 1979.
 9. Η.Βαζαρλής : Μαθήματα Μεταλλουργίας Σιδήρου, ΕΜΠ, Αθήνα 1985.
 10. Ε.Ζευγώλης : Μεταλλουργία Σιδήρου: Χάλυβας-Σιδηροκράματα, (Θεωρία και Τεχνολογία), ΕΜΠ, Αθήνα 2004.

Β. Άρθρα σχετικά με Μεταλλουργία σιδήρου Ι σε περιοδικά

 1. Ε.Ζευγώλης: “Τελευταίες Εξελίξεις στη Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα”. Ορυκτός Πλούτος 41, 1986
 2. Μούσουλος, Λ.: «Αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος  εντός Περιστροφικού Κλιβάνου προς Παραγωγή Σπογγώδους Σιδήρου». Τεχν. Χρον. Σ. 279-283, Ιούλ.-Αυγ. 1960.
 3. Μούσουλος, Λ.: “Συμβολή εις την Μελέτην των Προβλημάτων της Καμίνου Krupp – Renn”. Τεχν. Χρον. Τεύχος 417-418, σ. 83 – 100, Μαρτ.-Απρ. 59.

Γ. Σχετική βιβλιογραφία

 1. Peray, K.E. and Waddell, J.J.Q “The Rotary Cement Kiln”. Published by Chemical Pub. Co, Jnc N.Y. 1972.
 2. Schnabel, W., Hirsch, M. and Serbent, H.Q  “Present State and Development Potential of the SL-RN Process”. United Nations, Economic Commission for Europe. Steel Committee. Seminar on the Economic Problems Related to the Creation of Steel Plants Using Direct Reduction. 16-20 May, 1983.
 3. Ζευγώλης, Μ. Ν., Δέτσης, Ι., Τσακαρισιάνος, Α. και Μαυραγάνης, Α.:”Βελτίωση Διαστάσεων Στομίου Εξαγωγής Περιστροφικών Καμίνων Αναγωγής για την Αύξηση της Παραγωγικότητας τους”. Δ.Ε 61955, 12.9.1979.
 4. Serbent, H., Meiler, H and Cappel, F.Q Raw Materials for Future Coal Based Direct Reduction “Metal Bulletin’s 3rd International Iron Ore Symposium, Athens, Greece, March 20-22nd, 1983.
 5. Serbent, H.Q “Basic Principles and Process Characteristics of Rotary Kiln Iron Ore Reduction. 4th SL-RN Kiln Users Conference, Porto Alegre, Brazil, March 22-26, 1981.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Βαθμολογία

Η τελική γραπτή εξέταση διαμορφώνει τη βαθμολογία κάθε σπουδαστή.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες