Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία του Περιβάλλοντος)

Οικοσυστήματα. Η φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μαθηματικές σχέσεις εξέλιξης πληθυσμών. Τα κυριότερα οικοσυστήματα του πλανήτη. Οι κυριότεροι φυσικοί κύκλοι. Ο ρόλος των μικροοργανισμών. Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας. Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων από σημειακές πηγές. Το μάθημα περιλαμβάνει και 5 εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία του Περιβάλλοντος) (7.2.15.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Σημειώσεις για το μάθημα «Περιβάλλον Ι – Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος», 270 σελίδες.
  • Βοηθητικές σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα «Περιβάλλον Ι – Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος», 88 σελίδες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία


Βιβλιογραφία διαθέσιμη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Manahan, S.E., Environmental chemistry, 7th ed., Boca Raton, FL: Lewis Publishers, 2000.

Masters, G.M., Introduction to environmental engineering and science, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International, Inc, 1998.

Λαζαρίδης, Μ., Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

Σαββάκης, Κ.Ε., Χημική τεχνολογία: εισαγωγή στην περιβαλλοντική τεχνολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2002.

Τσέζος, Μ., & Ρεμουντάκη, Ε., Περιβάλλον Ι. Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος, Βοηθητικές Σημειώσεις, Αθήνα: Εκτυπωτική Μονάδα Ε.Μ.Π., 2009.

Τσέζος, Μ., Ρεμουντάκη, Ε., Χατζηκιοσεγιάν, Α., Βιδάλη, Ρ., Περιβάλλον Ι. Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος, Βοηθητικές Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων, Αθήνα: Εκτυπωτική Μονάδα Ε.Μ.Π., 2009.

 

Άλλη βιβλιογραφία

Διδακτικό υλικό για τη θεματική ενότητα ΔΙΑ 50. Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διαχείριση Αποβλήτων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2004.

Ζανάκη, Κ, Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Εκδόσεις Ίων, 2001.

Boubel, R.W., Fox, D.L., Turner, B. & Stern, A.C., Fundamentals of Air Pollution, Academic Press, 1994.

Cheremissinof, N.P., Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, 2002.

Chock, D.P., Carmichael, G.R. & Brick, P., Atmospheric Modeling, Springer, 2010.

Dietrich, T., Haberie, G., Haberie, H., Paul, C.-D., Stricker, F.-D., Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003.

Dietrich, T., Haberie, G., Haberie, H., Paul, C.-D., Stricker, F.-D., Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος 1. Περιβαλλοντική Χημεία, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003.

Hobbs, N., Introduction to Atmospheric Chemistry, Cambridge University Press, 2000.

Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons, 2005.

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε παλιό site)

Βαθμολογία

Ο βαθμός των εκθέσεων των εργαστηριακών ασκήσεων λαμβάνεται υπόψη στον τελικό βαθμό του μαθήματος εφόσον ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι προβιβάσιμος.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 11.45-13.30
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Δευτέρα Α΄ Τμήμα: 12.45-14.30
Πέμπτη Β΄ Τμήμα: 13.45-15.30