Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μετ/κη & Μεταλλουργία)

Α. Επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον

 1. Eισαγωγή – Mεταλλευτική δραστηριότητα και περιβάλλον: Ιστορική αναδρομή, Η σημερινή σχέση μεταλλευτικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Διεθνείς τάσεις.
 2. Περιβαλλοντικά προβλήματα λατομικών εκμεταλλεύσεων (βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών). Αισθητική ρύπανση- Θόρυβος – Σκόνη. Μελέτη περίπτωσης.
 3. Περιβαλλοντικά προβλήματα εκμεταλλεύσεων μαρμάρου. Απορρίμματα της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας. Μελέτη περίπτωσης.
 4. Περιβαλλοντικά προβλήματα άλλων εκμεταλλεύσεων (χρυσός, κλπ.). Η όξινη απορροή. Μελέτη περίπτωσης.
 5. Περιβαλλοντικά προβλήματα λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Η αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων. Μελέτη περίπτωσης.
 6. Μεταλλευτική δραστηριότητα και αειφόρος ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προοπτικές.

Β. Η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη μεταλλουργία και τεχνολογία των υλικών.
Απαέρια. Καθαρισμός απαερίων. Τεχνολογίες απομάκρυνσης στερεών τεμαχιδίων. Απομάκρυνση αερίων αποβλήτων (SO2, φθοριούχες και χλωριούχες ενώσεις, κλπ). Υγρά απόβλητα. Καθαρισμός υγρών αποβλήτων. Συγκράτηση στερεών (πάχυνση, διήθηση). Συγκράτηση βαρέων μετάλλων (φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι). Όξινες απορροές. Εξουδετέρωση, αντίστροφη ώσμωση. Στερεά απόβλητα. Διάθεση στερεών (βιομηχανικών, αστικών και τοξικών) αποβλήτων. Ανακύκλωση μετάλλων, κραμάτων και υλικών. Το δίλημμα: Προστασία περιβάλλοντος ή Μεταλλουργική βιομηχανία. Εφαρμογές από την προστασία του περιβάλλοντος στη μεταλλουργία και τεχνολογία υλικών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μετ/κη & Μεταλλουργία) (7.1.07.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

A.

Β. Προστασία Περιβάλλοντος στην Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών
Μ.Ν. Ζευγώλη, Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος στη Βιομηχανία (Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα Έκδοσης ΕΜΠ), Αθήνα 2003, 268 σελ.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

A.

Β. Προστασία Περιβάλλοντος στην Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

 • “Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal”, Harry M. Freeman, 2nd Edition, McGraw Hill, 1997
 • “Hazardous Waste Management”, Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans, McGraw Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering, 2nd Edition, 2001
 • “Planning, Design and Analysis of Tailings Dams”, Steven G. Vick, BiTech Publishers LTD, 1990
 • “Geotechnical Practice for waste disposal”, Edited by David E. Daniel, Chapman & Hall, 1993
 • “Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes”, Jesse R. Conner, Van Nostrand Reinhold, 1990
 • “Reclamation of Surface-Mined Lands: Volume I”, CRC Press Inc., 1988
 • “Reclamation of Surface-Mined Lands: Volume II”, CRC Press Inc., 1988
 • “Tailings Management, Problems and Solutions in the Mining Industry”, Gordon M. Ritchey, ELSEVIER, 1989
 • “Tailings Management Facilities”, Edited by Tamas Meggyes, Karl Ernst Roehl and Darron Dixon-Hardy, EPP Publications, 2008
 • “Environmental Impacts of Mining: Monitoring, Restoration and Control”, M. Sengupta, Lewis Publishers, 1993
 • “Handbook of Advanced Industrial and Hazardous Waste Management”, Edited by Lawrence K. Wang, Yung-Tse Hung, Nazih K. Shammas, CRC Press, 2010
 • “Environmental Science and Engineering”, J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, 2nd Edition, Prentice Hall, 1996
 • “Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης: Σχεδιασμός Αντιρυπαντικής Τεχνολογίας”, C. David Cooper, F.C. Alley, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Η τελική γραπτή εξέταση διαμορφώνει τη βαθμολογία κάθε σπουδαστή. Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε κάθε μια από τις δύο ενότητες και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο ενοτήτων.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 15.00 – 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τετάρτη 10.45 – 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.02