Περιβαλλοντική Χημεία και Μηχανισμοί Κινητικότητας Ρύπων

Εισαγωγή: Περιβαλλοντική χημεία. Ρύπανση περιβάλλοντος. Η κινητικότητα των ρύπων και οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική τους «τύχη» στο περιβάλλον.

Yδατική χημεία–κινητικότητα ρύπων στην υδατική φάση: Οξέα και βάσεις. Το pH ως κύρια μεταβλητή, Το διοξείδιο του άνθρακα στο νερό, Ιοντικά ισοζύγια, Διαλυτότητα –Διαγράμματα. Μέταλλα στο νερό. Διαγράμματα υδρόλυσης. Η συνύπαρξη των φάσεων στην ισορροπία. Μεταλλικά ιόντα σε υδατικά διαλύματα. Συμπλοκοποίηση. Σημασία φαινομένων οξειδοαναγωγής. Εξίσωση Nernst και χημική ισορροπία. Όρια του pE στο νερό. Τιμές pE σε φυσικά νερά. Διαγράμματα pE-pH.

Συμπεράσματα: Φυσικοχημικοί μηχανισμοί κινητικότητας-ακινητοποίησης ρύπων στην υδατική φάση.

Βιοχημικές περιβαλλοντικές διεργασίες: Υδατικές βιοχημικές διεργασίες. Βιοαποικοδόμηση οργανικής ύλης. Μικροβιακές μεταβολές αζώτου, φωσφόρου, θείου, μετάλλων και μεταλλοειδών, Μικροβιακή «διάβρωση», Μικροβιακή γένεση οξύτητας, Μικροβιακές μετατροπές αλογονούχων και οργανοαλογονωμένων ενώσεων, Οι βιοχημικές διεργασίες ως μηχανισμοί κινητικότητας –ακινητοποίησης ρύπων.

Ατμοσφαιρική χημεία-μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων στην ατμόσφαιρα: Σύσταση και δυναμική της ατμόσφαιρας, Χημικές και φωτοχημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα το οξειδωτικό περιβάλλον, Οξεο-βασικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, Το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα, Το νερό στην ατμόσφαιρα, Σωματίδια στην ατμόσφαιρα, Ανόργανοι αέριοι ρύποι, Οργανικοί αέριοι ρύποι, Μηχανισμοί μετατροπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, Μηχανισμοί αποχωρισμού ρύπων από την ατμόσφαιρα.

Το μάθημα περιλαμβάνει 2 ώρες ασκήσεις και 2 εργαστηριακές ασκήσεις. Δίνονται στους φοιτητές γραπτές εργασίες.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Περιβαλλοντική Χημεία & Μηχανισμοί Κινητικότητας Ρύπων (7.2.35.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις για το μάθημα «Περιβαλλοντική Χημεία & Μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων», 200 σελίδες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία


Βιβλιογραφία διαθέσιμη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

 • Χημεία υδατικών διαλυμάτων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2000.
 • Μηχανική βιοδιεργασιών: βασικές έννοιες, M.L. Shuler, F. Kargi, Δ. Κέκος, Φ. Κολίσης, Β. Μακρής κ.ά., Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
  (Πρωτότυπη έκδοση: Bioprocess Engineering: Basic concepts, M.L. Shuler & F. Kargi, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1992).
 • Aquatic chemistry: chemical equilibria and rates in natural waters, 3rd ed., W. Stumm & J.J. Morgan, New York: John Wiley & Sons, 1996.
 • Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, 2nd ed., J.H. Seinfeld & S.N. Pandis, New York: John Wiley & Sons, 2006.
 • Microbiology and chemistry for environmental scientists and engineers, 2nd ed., J.N. Lester & J.W. Birkett, London: E. & FN. Spon, 1999.

Άλλη βιβλιογραφία

 • Νικολαΐδης, Ν.Π., Υδατική χημεία: θεωρία, μοντέλα και περιβαλλοντικές εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2005.
 • Ξένος, Κ., & Ξένου, Ε., Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας του Νερού, Εκδόσεις Ίων, 2005.
 • Air and Waste Management Association & Davis, W.T., Air Pollution Engineering Manual, Wiley-Interscience 2000.
 • Allen, H.E., Solid Waste: Assessment, Monitoring and Remediation, Elsevier, 2004.
 • Bankal, C.E., Jr., Industrial Combustion Pollution and Control, CRC Press, 2003.
 • Cheremissinof, N.P., Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, 2002.
 • Dietrich, T., Haberie, G., Haberie, H., Paul, C.-D., Stricker, F.-D., Τεχνολογία
 • Προστασίας Περιβάλλοντος 1. Περιβαλλοντική Χημεία, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003.
 • de Necvers, N., Air Pollution Control Engineering, Waveland Pr Inc., 2010.
 • Reed, S.C., Natural Systems for Waste Management and Treatment, McGraw-Hill, 1998.
 • Schiftner, K.C., Air Pollution Control Equipment Selection Guide, CRC Press, 2002.
 • Vatavuk, W., Estimating Costs of Air Pollution Control, CRC Press, 1990.
 • Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley and Sons, 2005.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της τελικής εξέτασης στον οποίο συνυπολογίζεται και ο βαθμός των ασκήσεων.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 12.45 - 14.30, κτήριο M.M.M. γραφ. καθ.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 15.00 - 17.00, κτήριο M.M.M. γραφ. καθ.