Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα και στην Παραγωγή

 • Εισαγωγή – Φύση και αξία του πειραματικού σχεδιασμού.
 • Γενικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί με μεταβολή των παραγόντων σε δύο επίπεδα – Πλήρεις σχεδιασμοί δύο επιπέδων.
  Βασικές αρχές. Ονοματολογία και συμβολισμοί. Ορισμός κυρίων επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων. Μέθοδοι υπολογισμού επιδράσεων και  αλληλεπιδράσεων. Αλγόριθμος Yates. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας κανονικό λογαριθμικό χαρτί. Πρακτική σημασία των παραγοντικών σχεδιασμών δύο επιπέδων.
 • Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί δύο επιπέδων.
  Βασικές αρχές και κατασκευή. Πεδίο εφαρμογής.
 • Στατιστικές εκτιμήσεις.
  Δοκιμές σημαντικότητος. Στατιστικές υποθέσεις και έλεγχος υποθέσεων. Τυχαιοποίηση δοκιμών. Διαστήματα εμπιστοσύνης.
 • Ανάλυση διακύμανσης.
  Έννοια του πειραματικού σφάλματος. Υπολογισμός πειραματικού σφάλματος. Έλεγχος ομοιογένειας των διακυμάνσεων με τα κριτήρια Cochran και Bartlett.
 • Προσδιορισμός της επιφάνειας απόκρισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης (απλής γραμμικής και πολλαπλής).
  Η αρχή των ελαχίστων τετραγώνων. Υπολογισμός και ερμηνεία των συντελεστών της εξίσωσης παλινδρόμησης. Διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των συντελεστών. Υπολογισμός της εξίσωσης παλινδρόμησης στους παραγοντικούς σχεδιασμούς δύο επιπέδων. Έλεγχος επάρκειας της εξίσωσης. Αριστοποίηση της απόκρισης.
 • Σύνθετοι παραγοντικοί σχεδιασμοί δευτέρας τάξεως.
  Κατασκευή. Ορθογώνιοι και μη ορθογώνιοι σχεδιασμοί. Κεντρικοί σύνθετοι περιστρεφόμενοι σχεδιασμοί.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα & στην Παραγωγή (7.2.46.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Μάθημα Επιλογής Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Σημειώσεις Καθηγητού

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ:

 1. The design and analysis of industrial experiments / authors: George E.P. Box…[et al] ; edited by Owen L. Davies. London : Oliver and Boyd, 1967
 2. Statistical methods in research and production : with special reference to the chemical industry / edited by Owen L. Davies and Peter L. Goldsmith. Edinburgh : : Oliver and Boyd,, 1972
 3. Response surface methodology : process and product optimization using designed experiments / Raymond H. Myers and Douglas C. Montgomery. New York : John Wiley and Sons, Inc.,, c1995

Online υλικό διδασκαλίας

 • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 15%
Προαιρετικό Τεστ: 10%
Εργαστήριο: 20%
Απαλλακτικό τεστ: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 35%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 12.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.04
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 15.00 – 16.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.04