Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη δραστηριότητα της βιομηχανίας. Τύποι και προέλευση των ατμοσφαιρικών (βιομηχανικών και αστικών) ρυπαντών. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκράτηση ρυπαντών. Νομοθετικά, Διοικητικά και Χωροταξικά μέτρα. Θεωρία και Τεχνολογία (γενικά μέτρα και ειδικές τεχνολογίες) απομάκρυνσης ρυπαντών από  αέρια απόβλητα. Διαστασιολόγηση αποκονιωτών. Μέθοδοι απομάκρυνσης αερίων ρυπαντών από  αέρια απόβλητα. Συγκράτηση SO2. Παραγωγή H2SO4 και στοιχειακού θείου. Συγκράτηση φθοριούχων, χλωριούχων και αζωτούχων ενώσεων. Δύσοσμες πτητικές οργανικές ουσίες, CH4 και CO. Κατανάλωση ενέργειας των μονάδων αντιρρύπανσης. Διασκορπισμός αερίων αποβλήτων στην ατμόσφαιρα από καμινάδες. Υπολογισμός καμινάδας. Υπολογισμοί συγκέντρωσης εδάφους. Μοντέλα διασποράς ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Όξινη βροχή. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης βιομηχανίας. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερίων ρύπων. Σημασία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έναντι της ρύπανσης των υδάτων ή της ρύπανσης της ξηράς. Σύγκριση των ξηρών και υγρών μεθόδων καθαρισμού, των αερίων αποβλήτων. Επιλογή μεθόδου καθαρισμού αερίων αποβλήτων. Ανακύκλωση δυσκατέργαστων κόνεων από αέρια απόβλητα στη μεταλλουργική βιομηχανία. Παραδείγματα από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία, τη βιομηχανία εμπλουτισμού, τη βιομηχανία τσιμέντου, ασβέστη, πυριμάχων, αδρανών, κλπ.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων (7.2.20.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Άνθιμος Ξενίδης

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης: Σχεδιασμός αντιρυπαντικής τεχνολογίας, C. David Cooper, F.C. Alley, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004
 • Υπολογιστικές Ασκήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Parker, A.: “Industrial Air Pollution Handbook”. McGraw-Hill, 1977.
 2. Heinsohn R.J. and R.L.Kabel : “Sources and Control of Air Pollution”. Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998.
 3. William L. Heumann.: “Industrial Air Pollution Control Systems”. McGraw Hill Professional, 1997.
 4. Kenneth Wark, Cecil F. Warner and Wayne T. Davis: “Air Pollution: Its Origin and Control (3rd Edition)”. Addison-Wesley Pub Co, 1997.
 5. Noel De Nevers.: “Air Pollution Control Engineering”. McGraw-Hill, 2000.
 6. Buonicore, A.J. and Davis, W.T.: “Air Pollution Engineering Manual”. Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.
 7. Crawford, M.: “Air Pollution ControlTheory”. McGraw-Hill, 1976.
 8. Flagan R.C and Seinfeld J.H.: Fundamentals of Air Pollution Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1988
 9. Ζευγώλης, Μ.Ν.: “Προστασία Περιβάλλοντος στην Εξαγωγική Μεταλλουργία”. Σημειώσεις από το μάθημα Προστασία Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1985.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται μετά από τελική εξέταση ή από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε σειρά υπολογιστικών ασκήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες