Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος

Η ελληνική βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και σκυροδέματος-Παρούσα κατάσταση-Προοπτικές. Τσιμέντο γενικά, τύποι τσιμέντων και χρήσεις. Πρώτες ύλες παραγωγής τσιμέντου και μέθοδοι παραγωγής τους. Εξισώσεις Bogue και μέθοδος Rietveld. Μαθηματικές μέθοδοι προσδιορισμού της κατάλληλης σύνθεσης πρώτων υλών στην τσιμεντοβιομηχανία. Οι μεταλλουργικές διεργασίες στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Η χημική συμπεριφορά του τσιμέντου στην παραγωγή και χρήση του σκυροδέματος. Οικονομική διερεύνηση του κόστους παραγωγής του τσιμέντου-Εναλλακτικά καύσιμα για χρήση στην παραγωγή του τσιμέντου. Οι διεργασίες ελάττωσης μεγέθους στην τσιμεντοβιομηχανία, εξισώσεις υπολογισμού καταναλισκόμενης ενέργειας στη λειοτρίβηση και την άλεση του κλίνκερ τσιμέντου.

Σημασία της βιομηχανίας εξόρυξης, παραγωγής και χρήσης αδρανών υλικών στην ελληνική οικονομία-Μέθοδοι παραγωγής αδρανών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος. Μέθοδοι ελέγχου καταλληλότητας αδρανών υλικών σκυροδέματος (κοκκομετρική σύνθεση, σχήμα, ορυκτολογικά χαρακτηριστικά, αντοχή κλπ.). Ελληνικά και διεθνή πρότυπα ελέγχου καταλληλότητας αδρανών για διάφορες χρήσεις (Aggregate Τesting Standards). Μέθοδοι προσδιορισμού κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών για την παραγωγή σκυροδέματος. Προσδιορισμός της σύνθεσης του σκυροδέματος (πρώτες ύλες, παροχές), Περιβαλλοντική θεώρηση των διεργασιών παραγωγής και χρήσης τσιμέντου και σκυροδέματος. Ανακύκλιση-επανάχρηση υλικών από κατεδαφίσεις κατασκευών από σκυρόδεμα. Σχεδιασμός και οικονομοτεχνική ανάλυση μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου & Σκυροδέματος (7.2.39.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Τσακαλάκης Κ.Γ., “Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος“, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 2018, σελ. 350.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Τσίμας. Σ. & Τσιβιλής Σ., 2011, Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου, Τμήμα
  Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα.
 2. Schofield G. C., 1980, Homogenization/Blending Systems Design and Control for
  Mineral Processing, Series on Bulk Materials Handling Vol. 2, Trans. Tech.
  Publications.
 3. Peray E. K., 1986, The Rotary Cement Kiln, Chemical Publishing Co.,Inc., N.Y.
 4. Ghosh N. S., 1991, Cement and Concrete Science and Technology, Volume I, Part I, ABI Books Ltd., India.
 5. Popovics Sandor, 1992, CONCRETE MATERIALS, Properties, Specifications and Testing, 2nd Edition, NOYES PUBLICATIONS, New Jersey.
 6. Kosmatka, S. H. and Panarese, W. C.,1994, Design and Control of Concrete Mixtures, 13th Edition, PCA, Illinois.
 7. Taylor H. F. W., 1997, Cement Chemistry, 2nd Edition, Thomas Telford, London.
 8. Lea’s Chemistry of Cement and Concrete, 1998, 4th Edition, Edited by P.C. Hewlett, Arnold, London.
 9. Bye C. G., 1999, Portland Cement, 2nd Edition, Thomas Telford.
 10. Neville, A. M., 2000, Properties of Concrete, 4th Edition, Prentice Hall.
 11. Crushing and Screening Handbook, 2009, METSO Minerals, Brochure No. 2051-04-07-CBL/ Tampere Finland.
 12. SME Mineral Processing Handbook, 1985, Edited by N.L. Weiss, S.W. MUDD
  SERIES, New York.
 13. A.L. Mular and R.B. Bhappu (Eds.), 1980, Mineral Processing Plant Design, SME, New York.
 14. Andrew L. Mular, Doug N. Halbe & Derek J. Barratt (Eds.), 2002, Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control, Proceedings, Vols. I, II, SME Littleton Colorado.
 15. Lynch, A.J., 1984, Mineral Crushing and Grinding Circuits: Their Simulation, Optimization, Design and Control, Elsevier, Amsterdam.
 16. King R.P., 2001, Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems, , Butterworth Heinemann BH, Boston & Oxford.
 17. Οικονόμου Χ. Μ., 1993, Τεχνολογία του Σκυροδέματος, 2η Έκδοση, Εκδόσεις ART OF TEXT, Θεσσαλονίκη.
 18. Τσακαλάκης Κ. Γ., ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Γενικές αρχές- Παραδείγματα), σελ. 99, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 2015.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στην εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, η οποία εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των αντικειμένων του μαθήματος. Επίσης, πολλές φορές σύμφωνα με την επιθυμία των σπουδαστών, ανατίθεται στην αρχή του εξαμήνου υπολογιστικό-σχεδιαστικό θέμα που παραδίδει ο σπουδαστής ή η ομάδα σπουδαστών που το εκπονεί. Η ποιότητα της εργασίας και ως εκ τούτου και η βαθμολόγηση έχει άμεση σχέση με το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από την ομάδα για συνεργασία μεταξύ τους κατά την εκπόνηση της εργασίας και από τη συχνότητα επικοινωνίας των σπουδαστών με το διδάσκοντα. Τα θέματα επιλέγονται από ένα κατάλογο θεμάτων που τους γνωστοποιείται στην αρχή του εξαμήνου και βασίζεται κυρίως στο ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα αντικείμενα του μαθήματος ή στις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε ομάδας. Πολλές φορές όμως επιλέγουν παράλληλα και τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, οπότε γίνεται συν-αξιολόγηση των επιδόσεών τους και στα δύο (θέμα-εξέταση).

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες