Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Αριθμητικά συστήματα, παραστάσεις αριθμών και κώδικες, αριθμητικές πράξεις, καταχωρητές και χρήσεις αυτών, αρχές von Neuman, μνήμη, μονάδα ελέγχου και ALU, ροή και εκτέλεση προγράμματος, προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Πολύ γενικά για λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, συστήματα διαχείρισης αρχείων, δίκτυα επικοινωνιών.

Πολύ γενικά περί Windows (αρχεία βασικά των Word, Excel), Access. Πίνακες στο περιβάλλον σχεσιακών βάσεων δεδομένων, δημιουργία φορμών, ερωτημάτων, αλληλοσυνδέσεις φορμών, στοιχεία GUI.

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic και σύνδεση με βάση MS Access.

Παράδειγμα σε μεταλλευτικές εργασίες παρμένο από βιβλίο Κονοφάγου για Λαύριο. Ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής στο εργαστήριο.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (3.3.44.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Παρασκευάς Τσαγγαράτος, Ε.ΔΙ.Π.

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Εισαγωγικές Σημειώσεις Η/Υ (με εκτύπωση στο ΕΜΠ)
  • Ελληνική Office Access 2007 Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Βαθμολογία

Η επίδοση στο εργαστήριο με κύριο αντικείμενο εξέτασης την επίδειξη της τελικής ολοκληρωμένης εφαρμογής βαρύνει με 20% στον τελικό βαθμό.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 08.45 - 10.30 κτήριο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αίθουσα ΔΕΠΥ Α'
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Παρασκευή 08.45 - 10.30 κτήριο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αίθουσα ΔΕΠΥ Α'