Συστήματα Φόρτωσης – Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα και Μεταλλεία

Το ασυνεχές σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς: Εκσκαφείς, φορτωτές και χωματουργικά αυτοκίνητα. Εργοταξιακές οδοί μεταφοράς. Το συνεχές σύστημα εξόρυξης-φόρτωσης-μεταφοράς: Καδοφόροι εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και αποθέτες. Ανέλκυση σε φρέατα και κεκλιμένα. Μηχανικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά υποσυστήματα. Λειτουργική ανάλυση και πρόβλεψη επίδοσης. Επιλογή, διάταξη, συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Υπολογιστικές ασκήσεις.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα και Μεταλλεία (7.1.13.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 8ου Εξαμήνου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Hartman, H.L. (ed.) (1992). SME Mining engineering handbook, Vols. 1-2 (2nd edn). Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), Littleton.
KB (Handbooks) 622 SME(*)
Η δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου του Συλλόγου Μηχανικών Μεταλλείων των ΗΠΑ (SME) καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που καλείται να αντιμετωπίσει ένας επαγγελματίας Μηχανικός Μεταλλείων και ως εκ τούτου αποτελεί το απόλυτο σύγγραμμα αναφοράς. Το θέμα του μηχανικού εξοπλισμού φόρτωσης-μεταφοράς καλύπτεται με ειδικές παραγράφους τόσο για τους διάφορους τύπους εξοπλισμού και συστημάτων (Παρ. 9.0, 9.3, 13.3, 13.4, 17.5) όσο και για τις μεθόδους μελέτης και διαχείρισής τους (Παρ. 9.4, 12.8).

Cummins, A.B. (ed.) (1973). SME Mining engineering handbook, Vols. 1-2. SME-AIME, New York.
KB 622 SME
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του προηγούμενου εγχειριδίου. Αν και έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις δεκαετίες από την έκδοσή του, ο ενδιαφερόμενος βρίσκει σ’ αυτό έναν πλούτο τεχνικών και στοιχείων για την πράξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη σκοπιά του μηχανικού εξοπλισμού φόρτωσης-μεταφοράς παρουσιάζουν οι Παρ. 14, 15, 17, 18, 24 και 30.

Kennedy, B.A. (ed.) (1990). Surface Mining, (2nd edn). SME, Littleton.
622.292
Εγχειρίδιο της ίδιας λογικής με το SME Mining engineering handbook εξειδικευμένο όμως σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν από τη σκοπιά του μηχανικού εξοπλισμού φόρτωσης-μεταφοράς οι Παρ. 6.5, 6.10 και 6.11.

Bise, C.J. (1986). Mining engineering analysis. SME, Littleton.
KB 622 BIS
Το βιβλίο του Bise μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματικό προς τα εγχειρίδια του SME. Ουσιαστικά πρόκειται για συλλογή ασκήσεων μεταλλευτικού ενδιαφέροντος που απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές μεταλλευτικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν από τη σκοπιά του μηχανικού εξοπλισμού φόρτωσης-μεταφοράς τα Κεφ. 7-10.

Peurifoy, R.L., Ledbetter, W.B. and Schexnayder, C.J. (1996). Construction planning, equipment, and methods, (5th edn). McGraw-Hill, New York.
ΠΒ 624 PEU

Το πρώτο από τα δύο κλασικά βιβλία για το μηχανικό εξοπλισμό τεχνικών έργων. Καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου όσον αφορά τόσο στις θεμελιώδεις αρχές όσο και στους επιμέρους τύπους μηχανημάτων. Συνιστάται ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο για συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου. (Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.M.Π. βρίσκεται και αντίτυπο της έκδοσης του 1956 – ΚΒ 624 PEU.)

Nichols, H.L. and Day, D.A. (1999). Moving the earth: the workbook of excavation, (4th edn). McGraw-Hill, New York.
ΠΒ 624.152 NIC

Το δεύτερο από τα δύο κλασικά βιβλία για το μηχανικό εξοπλισμό τεχνικών έργων. Το αντικείμενο παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (The Work) περιγράφονται οι εργασίες που εκτελούνται με κάθε τύπο μηχανήματος, τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους, καθώς και ο σχεδιασμός, η επίβλεψη και οι λειτουργικές τεχνικές της αξιοποίησης του εξοπλισμού. Στο δεύτερο μέρος (The Machines) γίνεται εκτενής μηχανολογική περιγραφή των μηχανημάτων. (Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.M.Π. βρίσκεται και αντίτυπο συντετμημένης έκδοσης του 1956 – Nichols, H.L. Modern techniques of excavation. Odhams, London – KB 624.152 NIC.)


(*) Αριθμός Dewey βιβλίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.M.Π.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1039

Βαθμολογία

Γραπτές εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Παρασκευή 08.45 - 10.30 κτήριο M.M.M. αίθ. 2.03
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τρίτη 10.45 - 12.30 κτήριο M.M.M. αίθ. 2.03