Τεχνική Γεωλογία ΙΙ

Τεχνικογεωλογικές μελέτες (στάδια, φάσεις, τεχνικογεωλογικοί χάρτες – τομές), Συμπεριφορά των υγειών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων πετρωμάτων (τεχνικογεωλογική περιγραφή, ιδιότητες ασυνεχειών, μικροτεκτονική ανάλυση, δίκτυο Schmidt, δυνητικές αστοχίες). Ταξινόμηση βραχομάζας. Χρήσεις των βραχωδών σχηματισμών σαν αδρανή υλικά. Περιβαλλοντική ένταξη τεχνικών έργων. Τεχνική Γεωλογία φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών (τύποι ταμιευτήρων, ορολογία, κατανομή δυνάμεων, τεχνικογεωλογική και υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών θεμελίωσης). Τεχνικογεωλογικές έρευνες γραμμικών έργων (δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, αγωγών, κλπ). Τεχνικογεωλογικές έρευνες στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος χωρίζεται στο τμήμα της παράδοσης που αφορά αμιγώς στη θεωρία του μαθήματος και στο τμήμα που πραγματοποιούνται σειρά ασκήσεων που βασίζονται σε διάφορες περιπτώσεις μελέτης (case studies) οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη διδαχθείσα θεωρητική ύλη.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (7.3.09.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας:8ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Λουπασάκης Κ., (2016), Τεχνική Γεωλογία ΙΙ, Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνική Γεωλογία ΙΙ του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 193.
 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων, Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., 2007, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9709, Έκδοση: 2η έκδ./2007, ISBN: 978-960-7530-95-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.
 • Τεχνική Γεωλογία, Στουρνάρας Γ., Σταυροπούλου Μ., 2010, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549027

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Μαρίνος Π., Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού, (1990). Εκδόσεις: Ε.Μ.Π., Αθήνα, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
 • Πρακτικά Ημερίδας, Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων – Εμπειρίες από τον Ελληνικό χώρο, (1994). Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Τομέα Γεωλογικών Επιστημών.
 • Τεχνική Γεωλογία, Κούκης Γ.,Σαμπατακάκης Ν., 2002, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ISBN: 978-960-7530-09-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9727.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Anderson G. and B. Roskrow, (1994). Tunneling – The Channel tunnel story, Εκδόσεις: Chapman & Hall, Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ’Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων’.
 • Arsenio Negro Jr and A.A. Ferreira, Tunnels and Metropolises, (1998). Volume 1 & 2, Εκδόσεις: A.A. Balkema Publishers, ISBN: 905410936X, Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ’Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων’.
 • West T.R., McConnin R.A., Geology Applied to Engineering, (1994). Εκδόσεις: Prentice-Hall Inc., ISBN: 0024258814, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρονικά βιβλία-πληροφοριακό υλικό:

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – Ο ιστότοπος του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας.
 • ROCKSCIENCE – Δικτυακός τόπος στον οποίον μεταξύ άλλων, υπολογιστικά γεωτεχνικά προγράμματα, μπορεί να βρει κανείς ηλεκτρονικές σημειώσεις του καθηγητή Dr. Evert Ηoek σχετικές με τα τεχνικά έργα και την συμπεριφορά της βραχόμαζας.
 • ENCYCLOPADIA OF NATURAL HAZARDS

Εργαστήρια, Ινστιτούτα, Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιστημονικές Εταιρείες, Επιτροπές :

Περιοδικά:

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Πέμπτη 08:45 - 11:30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 204
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Πέμπτη 11:45 - 12:30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 204