Υποστήριξη Υπογείων Έργων

Άμεσα μέτρα στήριξης, που βρίσκουν ευρεία χρήση στη συμβατική κατασκευή τόσο διαμηκών όσον και χωρικών υπογείων ανοιγμάτων, όπως χαλύβδινα πλαίσια, επένδυση από εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ήλοι, δοκοί προπορείας.

Ανάλυση της συμπεριφοράς του πετρώματος θεωρουμένου ως ασυνεχούς μέσου. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς των μεμονωμένων τεμαχών που σχηματίζονται από συνδυαζόμενα συστήματα διακλάσεων σε ογκοτεμαχισμένα πετρώματα, και των επίπεδων στρωμάτων που σχηματίζονται από τις διακριτές παράλληλες στρώσεις που υπάρχουν συνήθως στα ιζηματογενή πετρώματα. Μέθοδοι και διαγράμματα υπολογισμού της απαιτούμενης στήριξης, με μέτρα όπως ηλώσεις.

Εντατική κατάσταση γύρω από υπόγεια επιμήκη ανοίγματα, μέσα σε σκληρό, μαλακό ή συνθλίβον πέτρωμα, που μακροσκοπικά θεωρείται συνεχές μέσο σε διάδραση με τη στήριξη. Μετατοπίσεις, ζώνες υπερφόρτισης, καταλληλότητα σχήματος διατομής, και απαιτούμενη δύναμη στήριξης με τα στάδια επιβολής της.  Διαστασιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάδρασή τους με το περιβάλλον πέτρωμα, για τη διατήρηση της μακροσκοπικής συνέχειας της γεωμάζας ακόμη και μετά την υπερφόρτισή της.

Μέτρα σταθεροποίησης και μέθοδοι διαστασιολόγησής τους για συνήθεις υπόγειες εκμεταλλεύσεις, όπως η φυσική υποστήριξη του πετρώματος για εκμετάλλευση κοιτασμάτων με θαλάμους και στύλους, η τεχνητή υποστήριξη με γόμωση των κενών για εκμετάλλευση με εναλλασσόμενες κοπές και γομώσεις, και οι ορθοστάτες-δοκοί ή η υδραυλική υποστήριξη για εκμετάλλευση με επιμήκη μέτωπα.

Λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Ασκήσεις και εργασίες.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Υποστήριξη Υπογείων Έργων (7.1.09.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

  • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Γεωτεχνολογίας

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Σοφιανός

Ασκήσεις

  • Παρασκευή Γιούτα – Μήτρα
  • Γιώργος Παπαντωνόπουλος

Βιβλία Διδασκαλίας

Α.Ι. Σοφιανός, «Υποστήριξη Υπογείων Έργων», ΣΕΑΒ 2015, ISBN 978-960-603-459-6, Εύδοξος 320251.

Βαθμολογία

Ασκήσεις 20%
Τελικές Εξετάσεις 80%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 12.45 - 14.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 203
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τρίτη 15.00 - 17.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 201