Αικατερίνη Μελιάδου

Διοικητικό Προσωπικό

Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Γραμματεία Τομέα Μεταλλουργίας

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.x, 2ος Όροφος
+30 210 7722164
meliadou@metal.ntua.gr