Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Σημείωση: Η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ), περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π και δύο (2) μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Δ.Ε.Π
Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π
Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές
Τακτικά Μέλη: πέντε (5) σπουδαστές
Αναπληρωματικά Μέλη: πέντε (5) σπουδαστές
Προπτυχιακοί Σπουδαστές
Τακτικά Μέλη:
Αναπληρωματικά Μέλη: