Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι Προπτυχιακές Σπουδές της Σχολής έχουν διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο εξέλιξής τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη ενημέρωση περιεχομένου των παρακάτω σελίδων, παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:

 

Οι πενταετείς σπουδές στη Σχολή περιλαμβάνουν μαθήματα Κορμού, όπου ο Σπουδαστής παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις των βασικών μαθημάτων και τις βασικές γνώσεις του αντικειμένων του διπλώματός του. Σε πολλά μαθήματα οι θεωρητικές γνώσεις συμπληρώνονται με εργαστηριακές ασκήσεις. Τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα να στραφεί, μέσω της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει, στα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να εμβαθύνει με την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας στο δέκατο εξάμηνο.

Οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας (μεταλλεία, μεταλλουργίες, εργοτάξια κ.α.) φέρνουν τον Σπουδαστή στον εργασιακό  χώρο και του δίδουν την ευκαιρία να γνωρίσει στην πράξη τα αντικείμενα που σπουδάζει. Οι εμπειρίες αυτές τον βοηθούν επίσης να επιλέξει με σωστότερα κριτήρια την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα σπουδών αποτελούν το βασικό κορμό που περιλαμβάνει μαθήματα κοινά για όλους τους σπουδαστές της σχολής. Από το 8ο και 9ο εξάμηνο λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών και οι οποίες είναι οι εξής:

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία
(γ) Γεωτεχνολογία
(δ) Μεταλλουργικές διεργασίες
(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα ροής προπτυχιακών σπουδών της Σχολής:

 

Οι σπουδαστές της Σχολής υποχρεούνται κατά το 8ο και 9ο εξάμηνο να επιλέξουν 6 μαθήματα τουλάχιστον από την κατεύθυνση της επιλογής τους. Τα υπόλοιπα 6 μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να τα επιλέξουν από τα μαθήματα των υπολοίπων 4 κατευθύνσεων ή τη δεξαμενή μαθημάτων, με μέγιστο αριθμό επιλογής 3 μαθημάτων από μια κατεύθυνση ή τη δεξαμενή.

Στα 8ο & 9ο εξάμηνα σπουδών οι σπουδαστές θα πρέπει να εγγραφούν, παρακολουθήσουν και επιτύχουν, σε κάθε εξάμηνο, σε 2 έως 4 τουλάχιστον από τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε έξι (6) μαθήματα ανά εξάμηνο. Οι σπουδαστές που επιλέγουν τις κατευθύνσεις (α) Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και (β) Γεωτεχνολογίας υποχρεούνται στην επιλογή των έξι (6) μαθημάτων, να περιλάβουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και επίσης δύο (2) από τα ειδικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης.

Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής των σπουδαστών υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής είναι συνδεδεμένη με τη στρατηγική του ΕΜΠ. Επιπλέον, η Σχολή δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πολιτική διασφάλισης ποιότητας της Σχολής από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ο Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών (2018-19) περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες των μαθημάτων (περιεχόμενο, ώρες, εξάμηνο φοίτησης) της Διπλωματικής εργασίας καθώς και της οργάνωησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Μπορείτε να τον μεταφορτώσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή ΜΜΜ παρουσιάζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα Περιγράμματα Μαθημάτων, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τέλος, ο Συνολικός Κατάλογος Προτεινόμενων Συγγραμάτων των μαθημάτων της Σχολής δίνεται από τον κάτωθι σύνδεσμο: