Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

H Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 24-05-2021 & 05-07-2021) ενέκρινε το πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών ακαδ. έτους 2021-22 η δομή του οποίου έχει ως εξής:

  1. Απονέμεται ενιαίος τίτλος διπλώματος Μεταλλειολόγου – Μεταλλουργού Μηχανικού.
  2. Τα επτά (7) πρώτα εξάμηνα σπουδών αποτελούν βασικό κορμό, ο οποίος περιλαμβάνει  34 υποχρεωτικά κοινά μαθήματα και 8 κατ’επιλογήν μαθήματα.
  3. Από το 8ο εξάμηνο σπουδών λειτουργούν οι εξής πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες
    ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών:
  • Μεταλλευτική Τεχνολογία
  • Γεωτεχνολογία
  • Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον
  • Μεταλλουργικές Διεργασίες
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Στο 8ο εξάμηνο σπουδών κάθε φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει μία από τις πέντε (5) παραπάνω κατευθύνσεις την οποία ολοκληρώνει ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών υφίσταται δεξαμενή μαθημάτων επιλογής, η οποία αποτελείται από 25 μαθήματα, τα οποία διδάσκονται υπό την προϋπόθεση της επιλογής τους από 5 κατ΄ ελάχιστον φοιτητές. Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος αποφασίζει για τη διδασκαλία, κατά περίπτωση, ο διδάσκων.
Οι φοιτητές ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των 10 μαθημάτων της κατεύθυνσης που με δήλωσή τους έχουν επιλέξει στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών, αφού παρακολουθήσουν και επιτύχουν σε 5 μαθήματα, κατ’ ελάχιστον, από την κατεύθυνση αυτή. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μπορούν να τα επιλέγουν από τη βασική κατεύθυνση επιλογής ή από τις άλλες κατευθύνσεις ή από τη δεξαμενή.

Για την ολοκλήρωση του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο, συν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ στο 8ο εξάμηνο.

Κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 8ου & 9ου εξαμήνου διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση ΙΙ που υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου εξαμήνου σε αντικείμενα, κατά προτεραιότητα, που σχετίζονται με την κατεύθυνση επιλογής. Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ δεν προσμετράτε στα μαθήματα της κατεύθυνσης.

Με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών, ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η φοιτητής, -τρια. Ο-η φοιτητής-τρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. σε μάθημα κορμού ή και άλλης Σχολής του ΕΜΠ) ύστερα από έγκριση της Γ.Σ. της Σχολής.

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών.

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής είναι συνδεδεμένη με τη στρατηγική του ΕΜΠ. Επιπλέον, η Σχολή δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πολιτική διασφάλισης ποιότητας της Σχολής από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τέλος, ο Συνολικός Κατάλογος Προτεινόμενων Συγγραμάτων των μαθημάτων της Σχολής δίνεται από τον κάτωθι σύνδεσμο: