Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής κινείται στο γενικότερο πλαίσιο των μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ, σύμφωνα με το οποίο υφίστανται δύο επίπεδα σπουδών: Τα Διεπιστημονικά – Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), που οδηγούν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και κατά συνέπεια στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Ροή των Δ.Π.Μ.Σ
  • Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται με προεγγραφή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούμενα μαθήματα μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο πρόγραμμα για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., τι οποίο χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση πλήρους ετήσιου (12 μηνου) προγράμματος. Το πρόγραμμα καλύπτεται από δύο τετράμηνα (συνολικής ελάχιστης διάρκειας 24 εβδομάδων και είκοσι, κατ’ ελάχιστο, έως σαράντα κατά μέγιστο διδακτικών μονάδων) μεταπτυχιακών μαθημάτων εμβάθυνσης, τα οποία ορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και εγκρίνει τελικά η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης στα πλαίσια του ακαδημαϊκού ημερολογίου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ΄ εκλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Είναι προφανές ότι πολλά από τα μαθήματα των Δ.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιμα και από τα Π.Π.Μ.Σ.
  • Ακολουθεί η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας και η απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
  • Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο τεραμήνων του προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για την απευθείας, χωρίς απόκτηση Μ.Δ.Ε, εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στην αρμόδια Σχολή
  • Οι κάτοχοι άλλου ισοδύναμου Μ.Δ.Ε., σε αντίστοιχη  με το περιεχόμενο του προτεινόμενου προγράμματος επιστημονική περιοχή, μπορούν μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, να αποταθούν στη συντονίζουσα Σχολή ή σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές για ορισμό Συμβουλευτικής Επιτροπής και να προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με ή και χωρίς παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία υποδεικνύει η συσταθείσα για τον Υποψήφιο Διδάκτορα, Συμβουλευτική Επιτροπή.
  • Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής μετά από απόκτηση του Μ.Δ.Ε. έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο δύο ακαδημαϊκά έτη, ακολουθεί τη νομοθετημένη διαδικασία και καταλήγει στην απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Η Σχολή καλεί τους Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες που έχουν τα προσόντα και την διάθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή σε υψηλής στάθμης Οργανωμένα Προδιδακτορικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα της και σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για διεπιστημονικές περιοχές, διατμηματικές ή διαπανεπιστημιακές.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της Σχολής μπορείτε να απευθυνθείτε στα υπεύθυνα μέλη της Γραμματείας:

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: