ΕΡΕΥΝΑ

Η Έρευνα στη Σχολή

Η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στην ανάπτυξη της χώρας συναρτάται τόσο με την επιστημονική θωράκιση  των αποφοίτων μηχανικών μας και την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, όσο και με την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της Σχολής, με θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα που προάγουν την επιστήμη και που αξιοποιούνται από τους παραγωγικούς φορείς.

Η Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα που αναπτύσσεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών καλύπτει όλο το επιστημονικό εύρος της Σχολής: αναζήτηση, εντοπισμό και χαρακτηρισμό πρώτων υλών, εξόρυξη και κατεργασία της πρώτης ύλης και την παραγωγή προϊόντων, ανάπτυξη υλικών προηγμένων ιδιοτήτων και εφαρμογών, αξιοποίηση της κλασσικής μεταλλευτικής-μεταλλουργικής  επιστήμης και τεχνολογίας στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και απαιτήσεων, καθώς και η διαχείριση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες, τομέα που η Σχολή αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η Σχολή διαθέτει δώδεκα (12) Εργαστήρια, εξοπλισμένα με σύγχρονα επιστημονικά όργανα και διατάξεις και τα οποία στελεχώνονται από ερευνητικές ομάδες με  υψηλού επιπέδου επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.  Στα Εργαστήρια αυτά ασκούνται οι φοιτητές ώστε να υποστηρίζονται και να συμπληρώνονται στην πράξη οι προπτυχιακές σπουδές, εκπονούνται διπλωματικές εργασίες υψηλών προδιαγραφών και αναπτύσσεται η ερευνητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών.

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και εθνικά, υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των Εργαστηρίων και βοηθούν στην ανάπτυξη συνεργασιών του επιστημονικού προσωπικού της Σχολής με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού και με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εγχώριο ή ξένο.

Από την πλευρά της  Σχολής καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα Εργαστήρια να ενισχύονται συνεχώς σε έμψυχο δυναμικό και  σε εξοπλισμό ώστε να εμπλουτίζονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές τους.