ΣΠΟΥΔΕΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Σχολής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών διαμορφώθηκε με βάση: (α) τις επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού και του Μεταλλουργού Μηχανικού, (β) την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας στους αντίστοιχους τομείς, καθώς και (γ) τις διαφαινόμενες τάσεις στις περιοχές αυτές.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει στο διπλωματούχο μηχανικό της Σχολής τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις απαιτήσεις των περιοχών που αναπτύσσει επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα δηλαδή, να μπορεί να εργαστεί αποδοτικά στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλουργίες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας, σε μεταποιητικές βιομηχανίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, και σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ασχολούνται με την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι ο διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός και Μεταλλουργός Μηχανικός πρέπει να είναι σε θέση: (α) να ενημερώνεται επί επιστημονικών θεμάτων και να εμβαθύνει στην περιοχή που αναπτύσσει δραστηριότητα, (β) να είναι έτοιμος για συνεργασία με μηχανικούς ή επιστήμονες συγγενών κλάδων, (γ) να έχει ικανότητα προσαρμογής στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και (δ) να έχει ένα επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέψει, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του αλλά και πέραν αυτού.

Προκειμένου να ανταποκριθεί η Σχολή καλύτερα στους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος, από το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 είχε εισαχθεί ο θεσμός των ειδικεύσεων, με δύο κατευθύνσεις: του “Μηχανικού Μεταλλείων” ή “Μεταλλειολόγου Μηχανικού” και του “Μεταλλουργού Μηχανικού”. Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής καλύπτει 10 εξάμηνα (5 έτη).

Το 1999, και στην προσπάθεια αναβάθμισης των προπτυχιακών σπουδών, αποφασίστηκε τα 7 πρώτα εξάμηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορμό κοινό για όλους τους σπουδαστές της Σχολής, ενώ από το 8ο εξάμηνο να λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών. Οι 5 κατευθύνσεις είναι:

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον.
(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία.
(γ) Γεωτεχνολογία.
(δ) Μεταλλουργικές Διεργασίες.
(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Για την ομαλή μετάβαση από το θεσμό των ειδικεύσεων στο νεοσύστατο θεσμό των κατευθύνσεων, είχε προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 3 ετών (1999-2001). Η εφαρμογή της άρχισε το 1999 και ίσχυσαν μεταβατικές διατάξεις μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Η πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Π.Σ άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, όπου όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν πλέον το νέο σύστημα των κατευθύνσεων.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά, και κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (οι σπουδαστές πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν ένα ή περισσότερα μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξαμήνου).

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής τους υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Η Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, εκτός από το δίπλωμα Μηχανικού, απονέμει και τους μεταπτυχιακούς τίτλους του Διδάκτορος Μηχανικού Ε.Μ.Π. και του Διδάκτορος Ε.Μ.Π., ύστερα από εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που πραγματοποιείται με την ευθύνη του επιβλέποντος και δύο άλλων μελών ΔΕΠ, που αποτελούν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

Από το 1998, η Σχολή έχει οργανώσει επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και συμμετέχει σε διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), όπως, π.χ., Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Συστήματα Αυτοματισμού, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων, Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Περιβάλλον, κλπ.

Στα Εργαστήρια των Τομέων πραγματοποιούνται μελέτες και έρευνες στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, και Ερευνητικών Προγραμμάτων.