Επιτροπές της Σχολής

Ορισμός μελών ΔΕΠ, EΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ στις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας της Σχολής.

 

 1. Προγράμματος Σπουδών
 • Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής
 • Θ. Ροντογιάννη, Καθηγήτρια
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Δ. Δαμίγος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ε. Ρεμουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Π. Νομικός, Επικ. Καθηγητής
 • Κ. Λουπασάκης, Επικ. Καθηγητής
 • Δ. Λαμπράκης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ειρ. Χριστοδούλου, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Προπτυχιακών Σπουδών
 • Στ. Λεονάρδου, Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Κ. Μόδης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Μενεγάκη, Επικ. Καθηγήτρια
 • Α. Καλλιώρας, Επικ. Καθηγητής
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Λέκτορας
 • Κ. Μαρκαντώνης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ε. Βλάχου, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Α. Σοφιανός, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Θ. Ροντογιάννη, Καθηγήτρια
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αικ. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια
 • Μ. Ταξιάρχου, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Α. Μαυρίκος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ε. Κόφφα, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής (Ζωγράφου & Πατησίων)
 • Ε. Μητσούλης, Καθηγητής
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής

 

 1. Η/Υ, Δικτύου και Ε.Π.Υ.
 • Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
 • Ν. Αποστολάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 • Εμμ. Παπαδόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Εργαστηρίων & Ασφάλειας
 • Aικ. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια (Υπεύθυνη)
 • Δ/ντές Εργαστηρίων
 • Π. Τσακιρίδης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ι. Χαρλαμπίτας, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Οδηγού Π.Σ. (ελληνικού, Ξενόγλωσσου & ιστοσελίδας)
 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής
 • Ε. Μητσούλης, Καθηγητής

 

 1. Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εσωτερικού και Εξωτερικού
 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ.Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια

 

 1. Πρακτική Άσκηση Ι
 • Α. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια-Υπεύθυνη για την υπογραφή δελτίων βαθμολογίας)
 • Ζ. Κερασοβίτου, Ι.Δ.Α.Χ. (Γραμματειακή Υποστήριξη)

 

 1. Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Α. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη)
 • Σ. Λεονάρδου, Καθηγήτρια (Συντονίστρια-Υπεύθυνη για την υπογραφή δελτίων βαθμολογίας)
 • Α. Μπενάρδος, Επίκ. Καθηγητής
 • Ε. Κωστοπούλου, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ
 • Α. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη)

 

 1. Πρόγραμμα ERASMUS/SOCRATES
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

 

 1. Διενέργειας Διαγωνισμών της Σχολής (ορίστηκε από τη Διοίκηση υπ’ αριθμ. 24827/23-12-2015 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π.)
 • Α. Σοφιανός, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Ε. Ρεμουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής (Τακτικό Μέλος)
 • Π. Ουσταδάκης, μέλος ΕΔΙΠ (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Πέππας, μέλος ΕΔΙΠ (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Καλλιώρας, Επικ. Καθηγητής (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Μ. Μενεγάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επικ. Καθηγ (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Α. Χατζηκιοσεγιάν, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Στ. Δραγουμάνη, μέλος ΕΤΕΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

 1. Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίμων & Παροχής Υπηρεσιών της Σχολής (ορίστηκε από τη

Διοίκηση υπ’ αριθμ.24829/23-12-2015 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π.)

 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Κ. Λουπασάκης, Επίκ. Καθηγητής (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ (Τακτικό Μέλος)
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επίκ. Καθηγητής (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Μέλος)
 • Π. Κούση, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

 1. Παρακολούθησης Γεωθερμικού Πεδίου
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια

 

 1. Υπεύθυνος για την Αίθουσα 205 & Ηλεκτρονική Υποστήριξη Αιθουσών
 • Ν. Αποστολάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 • Εμμ. Παπαδόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Οικονομικά Θέματα της Σχολής
 • Δ. Τριανταφυλλίδου, μέλος ΕΤΕΠ (Τακτικό Μέλος)
 • Ε. Βασιλείου, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Ε. Κωστοπούλου, μέλος ΕΤΕΠ (υπεύθυνη για Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας)

 

 1. Κεντρικές Προμήθειες της Σχολής
 • Α. Πέππας, μέλος ΕΔΙΠ
 • Δ. Λαμπράκης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Π. Ουσταδάκης, μέλος ΕΔΙΠ

 

 1. Επικουρικό Έργο Υ.Δ.
 • Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής
 • Α. Μαυρίκος, μέλος ΕΔΙΠ

 

 1. Καταστροφής Οργάνων της Σχολής
 • Μ. Μενεγάκη, Επικ. Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Ν. Παπασιώπη, Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Θ. Ροντογιάννη, Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Π. Νομικός, Επικ. Καθηγητής (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Α. Καλλιώρας, Επίκ. Καθηγητής (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Η. Σαμμάς, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Εκπρόσωποι της Σχολής στην Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε. για την Επιλογή Υποτρόφων
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής (Τακτικό Μέλος)
 • Ε. Ρεμουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

 1. Επιτροπή Επίπλων
 • E. Ρεμουντάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

 1. Λειτουργία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής
 • Θ. Ροντογιάννη, Καθηγήτρια
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επικ. Καθηγητής

 

 1. Λειτουργία του Μικροσκοπίου Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων ΤΕΜ
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Μ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια

 

 

 1. Λειτουργία του «Κέντρου Τεκμηρίωσης Ορυκτών και Πετρωμάτων-Εκθετήριο»
 • Μ. Περράκη, Επικ. Καθηγήτρια (Υπεύθυνη)
 • Θ. Ροντογιάννη, Καθηγήτρια
 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής
 • Μ. Μενεγάκη, Επικ. Καθηγήτρια

 

 1. Επιτροπή για τη συγκέντρωση Λειτουργικών προβλημάτων και Κοινόχρηστων χώρων της Σχολής
 • Ι. Χαρλαμπίτας, μέλος ΕΤΕΠ (Υπεύθυνος) (3ος & ισόγειο)
 • Δ. Λευκαδίτης, μέλος ΕΤΕΠ (2ος όροφος)
 • Η. Σαμμάς, μέλος ΕΤΕΠ (1ος όροφος)
 • Ε. Γρηγοράκου, μέλος ΕΤΕΠ (ισόγειο)

 

 1. Ενεργειακός Υπεύθυνος των κτιρίων της Σχολής
 • Νικ. Κατσουλάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

 

 1. Εκπρόσωπος της Σχολής στην I.A.E.S.T.E.
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής

 

 1. Υπεύθυνος για το site της Σχολής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επικ. Καθηγητής
 • Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής
 • Α. Μαυρίκος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Π. Τσαγγαράτος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Εμμ. Τσιαβός, μέλος ΕΤΕΠ
 • Γ. Παναγιωτόπουλος, Υ.Δ.

 

 1. Υπεύθυνος για το site του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων»
 • Κ. Λουπασάκης, Επικ. Καθηγητής
 • Π. Τσαγγαράτος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ε. Ρόκος, ΙΔΑΧ

 

 1. Εκπρόσωπος της Σχολής στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π. «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
 • Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής

 

 1. Εκπρόσωπος της Σχολής στη «Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής κατά την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων»
 • Αικ. Αδάμ, Επικ. Καθηγήτρια

 

 1. Υπεύθυνοι για την Ιστορική Τεκμηρίωση της Σχολής
 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Η. Χαλικιά, Καθηγήτρια
 • Μ. Μενεγάκη, Επικ. Καθηγήτρια
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ

 

 1. Υπεύθυνοι για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της Σχολής
 • Δ. Δαμίγος, Αναπλ. Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Α. Ξενίδης, Καθηγητής
 • Κ. Λουπασάκης, Επικ.Καθηγητής
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής

 

 

 1. Υπεύθυνοι για την Τεκμηρίωση & Αποτίμηση του έργου της Σχολής
 • Α. Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής
 • Μ. Ταξιάρχου, Επικ. Καθηγήτρια
 • Η. Ντούνη, μέλος ΕΤΕΠ

 

 1. Υπεύθυνοι για τις Διεθνείς Εκπαιδευτικές Συνεργασίες
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Λέκτορας

 

 1. Υπεύθυνοι για την Καθαριότητα του κτιρίου της Σχολής
 • Δ. Λευκαδίτης (ισόγειο)
 • Σ. Δραγουμάνη (1ος όροφος)
 • Ε. Δημητρέλλου (2ος όροφος)
 • Α. Χαροκόπου (3ος όροφος)

 

Download (PDF, 106KB)