Επιτροπές της Σχολής

 

Ορισμός μελών ΔΕΠ, EΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ στις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας της Σχολής.

Στρατηγικής και Προγράμματος Σπουδών

 • Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Δ. Δαμίγος, Καθηγητής
 • Κ. Μόδης, Καθηγητής
 • Ν. Παπασιώπη, Καθηγήτρια
 • Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια
 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Καθηγητής
 • Αικ. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κ. Λουπασάκης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Π. Νομικός, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κ. Αθανασάς, Επικ. Καθηγητής
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής
 • Δ. Λαμπράκης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ειρ. Χριστοδούλου, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ε. Τσουκάτου, μέλος ΕΤΕΠ

Προπτυχιακών Σπουδών

 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Κ. Μόδης, Καθηγητής
 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Α. Καλλιώρας, Επικ. Καθηγητής
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Επικ. Καθηγητής
 • Κ. Μαρκαντώνης, μέλος ΕΔΙΠ

Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής (Κοσμήτορας)
 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Κοσμήτορα)
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής (Δ/ντής ΔΠΜΣ)
 • Αικ. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Μ. Ταξιάρχου, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Επικ. Καθηγητής

Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής (Ζωγράφου & Πατησίων)

 • Ε. Μητσούλης, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Καθηγητής
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Η/Υ, Δικτύου και Ε.Π.Υ.

 • Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Καθηγητής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Ν. Αποστολάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 • Εμμ. Παπαδόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ

Εργαστηρίων & Ασφάλειας

 • Aικ. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια (Υπεύθυνη)
 • Δ/ντές Εργαστηρίων
 • Π. Τσακιρίδης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Ι. Χαρλαμπίτας, μέλος ΕΤΕΠ

Οδηγού Π.Σ. (ελληνικού, Ξενόγλωσσου & ιστοσελίδας)

 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής
 • Ε. Μητσούλης, Καθηγητής

Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εσωτερικού και Εξωτερικού

 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Πρακτική Άσκηση Ι

 • Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια-Υπεύθυνη για την υπογραφή δελτίων βαθμολογίας)
 • Ζ. Κερασοβίτου, Ι.Δ.Α.Χ. (Γραμματειακή Υποστήριξη)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 • Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια-Υπεύθυνη για την υπογραφή δελτίων βαθμολογίας)
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ

ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 • Α. Αδάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιστημονική Υπεύθυνη)

Πρόγραμμα ERASMUS/SOCRATES

 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Καθηγητής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Διενέργειας Διαγωνισμών της Σχολής (ορίστηκε από τη Διοίκηση υπ’ αριθμ. 24827/23-12-2015 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π.)

 • Ν. Παπασιώπη, Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
 • Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια (Τακτικό μέλος)
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής (Τακτικό μέλος)
 • Π. Ουσταδάκης, μέλος ΕΔΙΠ (Τακτικό μέλος)
 • Α. Πέππας, μέλος ΕΔΙΠ (Τακτικό μέλος)
 • Α. Καλλιώρας, Επικ. Καθηγητής (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ.Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό μέλος)
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγ (Αναπληρωματ. μέλος)
 • Α. Χατζηκιοσεγιάν, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό μέλος)
 • Στ. Δραγουμάνη, μέλος ΕΤΕΠ (Αναπληρωματικό μέλος)

Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίμων & Παροχής Υπηρεσιών της Σχολής (ορίστηκε από τη Διοίκηση υπ’ αριθμ.24829/23-12-2015 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π.)

 • Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Πέππας, μέλος ΕΔΙΠ (Γραμματέας)
 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Α. Χατζηκιοσεγιάν, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπλ. Μέλος)
 • Στ. Δραγουμάνη, μέλος ΕΤΕΠ (Αναπλ. Γραμματέας)

Παρακολούθησης Γεωθερμικού Πεδίου

 • Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Υπεύθυνος για την Αίθουσα 205 & Ηλεκτρονική Υποστήριξη Αιθουσών

 • Ν. Αποστολάκης, μέλος ΕΤΕΠ
 • Εμμ. Παπαδόπουλος, μέλος ΕΤΕΠ

Οικονομικά Θέματα της Σχολής

 • Δ. Τριανταφυλλίδου, μέλος ΕΤΕΠ (Τακτικό Μέλος)
 • Ε. Βασιλείου, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Δ. Λαμπράκης, μέλος ΕΔΙΠ (υπεύθυνος για Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας)

Κεντρικές Προμήθειες της Σχολής

 • Α. Πέππας, μέλος ΕΔΙΠ
 • Δ. Λαμπράκης, μέλος ΕΔΙΠ
 • Π. Ουσταδάκης, μέλος ΕΔΙΠ

Επικουρικό Έργο Υ.Δ.

 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Α. Μαυρίκος, μέλος ΕΔΙΠ

Καταστροφής Οργάνων της Σχολής

 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Ν. Παπασιώπη, Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Π. Νομικός, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Α. Τσετσέκου, Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Α. Καλλιώρας, Επίκ. Καθηγητής (Αναπληρωματικό Μέλος)
 • Η. Σαμμάς, μέλος ΕΤΕΠ

Εκπρόσωποι της Σχολής στην Επιτροπή Ε.Λ.Κ.Ε. για την Επιλογή Υποτρόφων

 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής (Τακτικό Μέλος)
 • Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια (Αναπληρωματικό Μέλος)

Επιτροπή Επίπλων

 • E. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια (Τακτικό Μέλος)
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωματικό Μέλος)

Λειτουργία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης

 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Λειτουργία του Μικροσκοπίου Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων ΤΕΜ

 • Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Λειτουργία του «Κέντρου Τεκμηρίωσης Ορυκτών και Πετρωμάτων-Εκθετήριο»

 • Μ. Περράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια (Υπεύθυνη)
 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής
 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Επικ. Καθηγητής

Επιτροπή για τη συγκέντρωση Λειτουργικών προβλημάτων και Κοινόχρηστων χώρων της Σχολής

 • Ι. Χαρλαμπίτας, μέλος ΕΤΕΠ (Υπεύθυνος) (3ος & ισόγειο)
 • Δ. Λευκαδίτης, μέλος ΕΤΕΠ (2ος όροφος)
 • Η. Σαμμάς, μέλος ΕΤΕΠ (1ος όροφος)
 • Ε. Γρηγοράκου, μέλος ΕΤΕΠ (ισόγειο)

Ενεργειακός Υπεύθυνος των κτιρίων της Σχολής

 • Νικ. Κατσουλάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Εκπρόσωπος της Σχολής στην I.A.E.S.T.E.

 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής

Υπεύθυνος για το site της Σχολής

 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Α. Μαυρίκος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Π. Τσαγγαράτος, μέλος ΕΔΙΠ
 • Εμμ. Τσιαβός, μέλος ΕΤΕΠ
 • Γ. Παναγιωτόπουλος, Υ.Δ.

Υπεύθυνος για το site του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπογείων Έργων»

 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Εμμ. Τσιαβός, μέλος ΕΤΕΠ

Εκπρόσωπος της Σχολής στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π. «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

 • Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής

Εκπρόσωπος της Σχολής στη «Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής κατά την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων»

 • Δ. Πάνιας, Καθηγητής

Υπεύθυνοι για την Ιστορική Τεκμηρίωση της Σχολής

 • Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Η. Χαλικιά, Καθηγήτρια
 • Μ. Μενεγάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Α. Κούρτης, μέλος ΕΔΙΠ

Υπεύθυνοι για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της Σχολής

 • Δ. Δαμίγος, Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Α. Ξενίδης, Καθηγητής
 • Κ. Λουπασάκης, Αναπλ.Καθηγητής
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής

Υπεύθυνοι για την Τεκμηρίωση & Αποτίμηση του έργου της Σχολής

 • Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής
 • Σ. Σταματάκη, Καθηγήτρια
 • Η. Χατζηθεοδωρίδης, Καθηγητής
 • Α. Μπενάρδος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Μ. Ταξιάρχου, Επικ. Καθηγήτρια
 • Η. Ντούνη, μέλος ΕΤΕΠ

Υπεύθυνοι για τις Διεθνείς Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

 • Θ. Μιχαλακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (Υπεύθυνος)
 • Γ. Παναγιώτου, Καθηγητής
 • Π. Νομικός, Αναπλ. Καθηγητής
 • Σπ. Παπαευθυμίου, Επικ. Καθηγητής
 • Στ. Τριανταφυλλίδης, Επικ. Καθηγητής

Υπεύθυνοι για την Καθαριότητα του κτιρίου της Σχολής

 • Δ. Λευκαδίτης, μέλος ΕΤΕΠ (ισόγειο)
 • Σ. Δραγουμάνη, μέλος ΕΤΕΠ (1ος όροφος)
 • Ε. Δημητρέλλου, μέλος ΕΤΕΠ (2ος όροφος)
 • Ι. Χαρλαμπίτας, μέλος ΕΤΕΠ (3ος όροφος)