Το Νέο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΜΜΜ

 

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (ΣΜΜΜ) εφαρμόζει από την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22 ένα καινούριο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την επιτυχή απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Πρόκειται για μια από τις βαθύτερες τομές που έχει πραγματοποιηθεί στο πρόγραμμα σπουδών στην ιστορία της Σχολής, μια Σχολή που θεωρεί ότι οι αλλαγές και οι βελτιώσεις πρέπει να αποτελούν τη μόνη σταθερή «συνήθεια» σε ένα πανεπιστήμιο, πόσω μάλλον στο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. Το βάθος της ανανέωσης αποκτά τις πραγματικές του διαστάσεις αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στον πυρήνα του  προγράμματος, δηλαδή στο περιεχόμενό του και όχι στη διάρθρωση, όπου συχνά εξαντλείται η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών.

Ως στόχοι του νέου προγράμματος σπουδών εξαρχής τέθηκαν:

  • η βελτίωση  της  συμβολής  της  Σχολής  στα  κρίσιμα  προβλήματα  της  ελληνικής κοινωνίας
  • η αναγνώριση και καταξίωση του διευρυμένου ρόλου του διπλωματούχου Μ.Μ.Μ. στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
  • η ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών της ΣΜΜΜ δίνεται σχηματικά στο παρακάτω Διάγραμμα:

 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΜΜΜ:

  • Συνιστά μια βαθιά αναμόρφωση του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται 45 νέα μαθήματα (34%), σε ακόμη 37 μαθήματα (28%) έχει γίνει σημαντική αλλαγή στο περιεχόμενο ή και στην ονομασία του μαθήματος ενώ διατηρούνται κατά βάση ως έχουν 51 μαθήματα (38%).
  • Ενισχύθηκε ποιοτικά ο «κορμός» μέσω της εισαγωγής κρίσιμων επιστημονικών πεδίων (νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, ενέργεια, οικονομικά για μηχανικούς κλπ.) και του εκσυγχρονισμού άλλων. Για παράδειγμα, τα μαθήματα πληροφορικής που περιέχονται στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνουν προγραμματισμό σε Python, εφαρμογές  της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο των Ορυκτών Πρώτων Υλών και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  • Ανανεώθηκε ισχυρά το περιεχόμενο των κατευθύνσεων ώστε να καλύπτει τεχνολογίες αιχμής. Για παράδειγμα, συστήματα ρομποτικής στη μεταλλευτική, ανάκτηση υλικών με δευτερογενή μεταλλουργία π.χ. πολύτιμα μέταλλα από ανακύκλωση πλακετών υπολογιστών, τριδιάστατη εκτύπωση και κονιομεταλλουργία στα υλικά, ειδικά υπόγεια έργα σε μεγάλες πόλεις στη γεωτεχνολογία, τα οικονομικά του περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κατεύθυνση.
  • Η «δεξαμενή» εμπλουτίσθηκε με νέα μαθήματα που εδράζονται στο αντικείμενο της Σχολής και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η διαχείριση φυσικών καταστροφών, η γεμολογία (η επιστήμη και τεχνολογία των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων), η μελέτη των πετρωμάτων του διαστήματος κλπ.
  • Πραγματοποιήθηκε ένας εξορθολογισμός του συνολικού αριθμού των μαθημάτων (συνολικά 55 μαθήματα, μείωση κατά 6 μαθήματα), ο οποίος είχε θετική επίδραση και στον εβδομαδιαίο αριθμό διδακτικών ωρών (ο μέσος όρος εβδομαδιαίως είναι λίγο πιο κάτω από τις 25 ώρες). Ταυτόχρονα, διευρύνονται οι επιλογές των φοιτητών (αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων από 116 σε 133) με στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των φοιτητών και των φοιτητριών της Σχολής, εντός του επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου της.
  • Αναβαθμίζονται τα μαθήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, με εισαγωγή νέων επιλογών. Ειδική σημασία για τη Σχολή έχει η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της σημασίας του μαθήματος Διαχρονική Εξέλιξη της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας, στην οποία εισάγονται και στοιχεία για την ιστορία της Σχολής, τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και την ανάπτυξη της χώρας αλλά και για τον κοινωνικό ρόλο του μηχανικού.
  • Η απελευθέρωση χρήσιμου εκπαιδευτικού χώρου, ειδικά στα μεγαλύτερα εξάμηνα, θα αξιοποιηθεί για τη διεύρυνση των μορφωτικών αλλά και των επαγγελματικών οριζόντων των φοιτητών και φοιτητριών μας. Θεσμοθετούνται ανοιχτά σεμιναριακά μαθημάτα ή και διαλέξεις, χωρίς υποχρέωση εξέτασης, με στόχο την κάλυψη επίκαιρων, αναδυόμενων ή ειδικών θεμάτων. Εδώ εντάσσονται και μαθήματα που ενισχύουν ειδικές δεξιότητες (soft skills), όπως είναι π.χ. η συγγραφή μιας τεχνικής εργασίας, η προετοιμασία των παρουσιάσεων κλπ.

Σημείωση: Για τη συνολική πορεία διαμόρφωσης του νέου προγράμματος σπουδών της ΣΜΜΜ μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο: Το νέο πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.