Προχωρημένη Αξιολόγηση Επενδύσεων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται στη βάση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, αξιοποιώντας κριτήρια όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης. Στην κατεύθυνση της διαχείρισης της αβεβαιότητας που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου, επιστρατεύονται τεχνικές όπως η ανάλυση ευαισθησίας και η πιθανοτική ανάλυση κινδύνου. Τα τελευταία, χρόνια ωστόσο, νέες τεχνικές έχουν έλθει στο προσκήνιο. Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση επενδύσεων με χρήση αυτών των εξειδικευμένων τεχνικών και συγκεκριμένα των Πραγματικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης, που βρίσκουν εφαρμογή ιδιαίτερα στον εξορυκτικό κλάδο λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που τον χαρακτηρίζει.

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

  • Η αβεβαιότητα στις επενδύσεις εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, ενεργειακά ορυκτά): αβεβαιότητες αγοράς, αβεβαιότητες τεχνολογίας, ρυθμιστικές αβεβαιότητες, κ.λπ., διαφορά αβεβαιότητας και κινδύνου, μοντέλα τυχαίας διαδρομής.
  • Εισαγωγή στα Πραγματικά Δικαιώματα: Τι είναι τα Πραγματικά Δικαιώματα, πότε χρησιμοποιούνται, διαφορές μεταξύ Πραγματικών Δικαιωμάτων και παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων (προεξοφλημένες ταμειακές ροές, Δέντρα Αποφάσεων, Στοχαστική Προσομοίωση με Monte Carlo).
  • Κατηγορίες Πραγματικών Δικαιωμάτων: Δικαίωμα αναβολής μιας επένδυσης, Δικαίωμα επέκτασης μιας επένδυσης, Δικαίωμα συρρίκνωσης μιας επένδυσης, Δικαίωμα εγκατάλειψης μιας επένδυσης, Σύνθετα δικαιώματα.
  • Επίλυση Πραγματικών Δικαιωμάτων: Εξίσωση Black – Scholes, Διωνυμικό μοντέλο
  • Εφαρμογές Πραγματικών Δικαιωμάτων: εφαρμογές Πραγματικών Δικαιωμάτων στην πετρελαϊκή βιομηχανία, εφαρμογές Πραγματικών Δικαιωμάτων σε κοιτάσματα μεταλλευμάτων, εφαρμογές Πραγματικών Δικαιωμάτων στην επιλογή μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2048