Ασφάλεια και Υγεία

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία με έμφαση στις δραστηριότητες του Εξορυκτικού κλάδου, Μεταλλεία & Λατομεία, και της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας, καλύπτει δηλαδή το σύνολο του κύκλου ζωής των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε επί μέρους θεματικές ενότητες που επιτρέπουν στον σπουδαστή να εξοικειωθεί με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ασφάλεια σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να αντιληφθεί την σημασία της εκτίμησης του κινδύνου για τον καθορισμό και την ενσωμάτωση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης στον σχεδιασμό και στην λειτουργία μίας παραγωγικής διαδικασίας και να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους δείκτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας στην Εργασία.  Σημαντικό τμήμα του μαθήματος αποτελεί η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων για την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε επιλεγμένα θέματα που αφορούν την Ασφάλεια στην Εργασία στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Βιομηχανία.

Περιγραφή

  • Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί – Θεσμικό Πλαίσιο, Δείκτες Ατυχημάτων-Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλειας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο- Στοιχεία για την Εξορυκτική Βιομηχανία-Μεταλλουργική Βιομηχανία-Κατασκευές.
  • Κοινοί Βιομηχανικοί Κίνδυνοι- Χημικοί Κίνδυνοι, Περιγραφή, Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
  • Κίνδυνος έκρηξης- Κίνδυνος Πυρκαγιάς, Περιγραφή, Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
  • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, Θεσμικό Πλαίσιο, Μεθοδολογία, Παραδείγματα εφαρμογής
  • Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ & Ειδικά Θέματα Εκρηκτικών
  • Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων, Θεσμικό Πλαίσιο, Κατάταξη-Λόγοι αστοχίας Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων- Μέτρα Πρόληψης & Αντιμετώπισης
  • Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης- Παρουσίαση Νομοθεσίας SEVESO-Μελέτες Ασφαλείας
  • Σχέδια Υγείας και Ασφάλειας, (ΣΑΥ), Φάκελοι Υγείας και Ασφάλειας, (ΦΑΥ), Θεσμικό Πλαίσιο Παραδείγματα Εφαρμογής
  • Παραδείγματα Εφαρμογής- Ασκήσεις-Παρουσιάσεις Εργασιών Σπουδαστών
  • Διαλέξεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υ& Α

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παράλληλα με τη διδασκαλία των επί μέρους ενοτήτων του μαθήματος οι σπουδαστές αναλαμβάνουν, προαιρετικά, την εκπόνηση τριών εργασιών, που υποβάλλονται σταδιακά κατά την πρόοδο του μαθήματος. Η 1η εργασία  αφορά τους Στατιστικούς  Δείκτες Ατυχημάτων, Ανάλυση Ατυχημάτων, η 2η την ανάλυση ενοτήτων του ΚΜΛΕ και η 3η θέματα για την Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων ή Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης έκτασης.  Οι εργασίες υποβάλλονται γραπτώς σε Word & Power Point και παρουσιάζονται στην τάξη.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2069