Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία

Θεμελιώδεις αρχές Κρυσταλλογραφίας μεταλλικών Υλικών, μηχανικές ιδιότητες κρυσταλλικών σωμάτων και σύνδεση θεωρίας παραμορφώσιμου κρυσταλλικου σώματος με επιλογή μεταλλικών υλικών για σχεδιασμό κατασκευών. Συμεριλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων, θεωρίας διάχυσης σε στερεά κατάσταση, θεωρία κρυσταλλικών σφαλμάτων και διαταραχών, εξέλιξη μικροδομής κατά την διαδικασία της στερεοποίησης, Θεωρία του Schmid,  Θεωρία ανάπτυξης και διάδοσης ρωγμών σε κρυσταλλικά υλικά, Νόμος του Griffith, Αστοχία Λόγω Κόπωσης και Ερπυσμού. Αρχές Ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και μικροανάλυσης, στοιχεία χαρακτηρισμού μεταλλικών υλικών με περίθλαση ακτίνων Χ.

Περιγραφή

Αρχές και Επιλογή Υλικών: Κατηγορίες και τυπικές ιδιότητες Υλικών, ο ρόλος της επιλογής υλικών στο σχεδιασμό κατασκευών μηχανικού. Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Ατομικοί δεσμοί  και κρυσταλλική δομή μετάλλων. Στερεοποίηση των μετάλλων. Τεχνικές μεταλλογραφίας. Οπτική και ηλεκτρονική  μικροσκοπία  και μικροανάλυση. Διερεύνηση της  κρυσταλλικής δομής με περίθλαση ακτίνων Χ. Θεωρία των ελαττωμάτων της κρυσταλλικής δομής και των διαταραχών. Ενδοτράχυνση, αποκατάσταση και ανακρυστάλλωση, μετακίνηση των ορίων των κόκκων, σφαιροποίηση  και σύμφυση. Μηχανισμοί σκλήρωσης ων  μετάλλων. Ελαστική  και πλαστική συμπεριφορά των μετάλλων. Σύνδεση μηχανικών ιδιοτήτων με νόμο Schmidt. Θραύση  και στοιχεία  μηχανικής των θραύσεων.Διάδοση ρωγμών. Θεωρία Griffith. Στοιχεία θραυστογραφίας. Δυσθραυστότητα  και αντοχή  στην κρούση (Εδροκεντρωμένα, χωροκεντρωμένα μεταλλα) θερμοκρασία μετάπτωσης. Κόπωση. Ερπυσμός. Διάβρωση  και Οξείδωση υψηλής θερμοκρασίας. Τριβή και Λίπανση.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2086