Επιχειρησιακή Έρευνα και Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (*κατ’ επιλογή υποχρεωτικό)

Το μάθημα αποτελεί την βασική εισαγωγή στην έννοια της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, (οικονομικοί πόροι, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό)   με στόχο την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την εξασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας παραγωγικών μονάδων.

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις έννοιες της ανάλυσης ενός συστήματος, της διατύπωσης στόχων και περιορισμών, της σύνταξης του σχετικού μαθηματικού μοντέλου στο οποίο θα περιλαμβάνονται η αντικειμενική συνάρτηση και οι επιμέρους περιορισμοί, της επίλυσής του, καθώς και της ανάλυσης ευαισθησίας των λύσεων.

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας και ανάλυσης  θα αναπτυχθούν αργότερα σε επί μέρους ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης που αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνικής Βιωσιμότητας και την Οικονομική Σκοπιμότητα εναλλακτικών λύσεων για την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών.

Περιγραφή

  • Αντικείμενο και μεθοδολογία: ιστορικό, φύση και ορισμός της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ), βασικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων, συγγενείς επιστημονικοί κλάδοι, η πρακτική εξάσκηση της ΕΕ.
  • Η έννοια της μαθηματικής βελτιστοποίησης και οι προεκτάσεις της στις επιστήμες του Μηχανικού.
  • Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): εισαγωγή, διατύπωση του γενικού προτύπου του ΓΠ, μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων, γραφική επίλυση προβλημάτων ΓΠ, επίλυση προβλημάτων ΓΠ με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων EXCEL και Solver.
  • Ειδικά προβλήματα ΓΠ: το πρόβλημα Μεταφοράς, το πρόβλημα Αντιστοίχισης, το πρόβλημα Κατανομής Πόρων. Προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύου.
  • Ακέραιος, Διαχωρίσιμος, Μη-Γραμμικός και Προγραμματισμός μέσω στόχων: εισαγωγή, επίλυση προβλημάτων με γραφική μέθοδο καθώς και με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων EXCEL και Solver.
  • Χρήση Ακέραιου Δυαδικού Προγραμματισμού για την διατύπωση προβλημάτων λήψης απόφασης.
  • To Δυϊκό πρόβλημα: εισαγωγή  και φιλοσοφία του Δυϊκού προβλήματος, σχέση μεταξύ πρωτεύοντος και δυϊκού, οικονομική σημασία των δυϊκών μεταβλητών και των δυϊκών περιορισμών.
  • Ανάλυση Ευαισθησίας με τη βοήθεια του Δυϊκού προβλήματος.
  • Εργασία με Τυχαίες Μεταβλητές και προσομοίωση Monte Carlo μέσω ΗΥ.

Η θεωρία και οι ασκήσεις του Μαθήματος διεξάγονται με τη βοήθεια ΗΥ στο PC Lab της Σχολής ΜΜΜ

 

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2132