Διάθεση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών

Το μάθημα εισάγει τους προπτυχιακούς φοιτητές στις βασικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των διεργασιών και διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση τα αστικά απορρίμματα.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών διαστάσεων του ζητήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι διαθέσιμες τεχνολογίες και οι μελλοντικοί στόχοι της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο. Αναλύονται όλες οι δράσεις που συνδέονται με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων, μέθοδοι αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους διαχωρισμού στερεών αποβλήτων, τα διαγράμματα ροής των μονάδων διαχωρισμού και στις διεργασίες της τελικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται οι αρχές κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και γίνεται εμβάθυνση στις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ, την παραγωγή στραγγισμάτων και βιοαερίου. Μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις υπολογίζονται οι παραγόμενες ποσότητες στραγγισμάτων και βιοαερίου από ΧΥΤΑ και επεξηγούνται τα μέτρα διαχείρισης αλλά και η παρακολούθηση της λειτουργίας του χώρου ως την τελική αποκατάσταση

Περιγραφή

 1. Εισαγωγή, βασικοί ορισμοί. Το πρόβλημα των αστικών απορριμμάτων, θεσμικό πλαίσιο, υφιστάμενες τεχνολογίες και κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις.
 2. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δειγματοληψία αποβλήτων
 3. Αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση
 4. Διαλογή στερεών αποβλήτων
 5. Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
 6. Τελική επεξεργασία και απόθεση μη χρήσιμων υλικών
 7. Διαγράμματα επεξεργασίας
 8. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων.
 9. Το προφίλ των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
 10. Διαχείριση στραγγισμάτων
 11. Διαχείριση βιοαερίου
 12. Ασκήσεις
 13. Ειδικές περιπτώσεις (επικίνδυνα απόβλητα).

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2104