Ειδικά κεφάλαια Κοιτασματολογίας

Εξετάζεται ο τρόπος δημιουργίας των κοιτασμάτων που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο και πως αυτά συνδέονται με τη γεωλογική/γεωδυναμική εξέλιξη της περιοχής. Εξετάζονται τα κοιτασματολογικά – κοιτασματογενετικά χαρακτηριστικά του Ελλαδικού χώρου και πως συνδέονται με τη γεωλογική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής. Αναπτύσσονται με λεπτομέρεια οι γεωλογικές διεργασίες με τι οποίες δημιουργούνται διάφορες συγκεντρώσεις οικονομικού ενδιαφέροντος στο φλοιό. Επίσης, γίνεται αναφορά σε σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και στην αξιοποίηση σταθερών και ραδιενεργών ισοτόπων στην κοιτασματολογική έρευνα. Παράλληλα, δίνονται και στοιχεία κοιτασματολογίας γαιανθράκων και υδρογονανθράκων.

Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι η αναγνώριση των γεωλογικών-τεκτονικών-γεωδυναμικών χαρακτηριστικών του τόξου του Αιγαίου, και εξετάζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, σε θέσεις που ακόμη η έρευνα είτε δεν έχει πραγματοποιηθεί, είτε είναι πολύ περιορισμένη.

Περιγραφή

  1. Εξετάζεται το ευρύτερο γεωλογικό/γεωδυναμικό πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου, διάκριση των γεωτεκτονικών ενοτήτων του Ελλαδικού χώρου σε «Εσωτερικές» και «Εξωτερικές» και πως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 200 εκατ. χρόνια περίπου.
  2. Εξετάζονται οι γεωλογικές διεργασίες (τεκτονισμός, μαγματισμός-ηφαιστειότητα, γεωδυναμική εξέλιξη, αποσάθρωση/διάβρωση κλπ) και πως αυτές επηρέασαν τον Ελλαδικό χώρο και συνέβαλαν στη δημιουργία και ανάπτυξη του σημερινού Ελλαδικού χώρου, αλλά και στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων κοιτασμάτων.
  3. Γίνεται αναφορά στις μαγματικές – υδροθερμικές διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη υδροθερμικών κοιτασμάτων (π.χ. πορφυρικού τύπου, επιθερμικού τύπου, τύπου Skarn κλπ) στον χώρο της σημερινής Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, του ΒΑ Αιγαίου και της Αττικοκυκλαδικής και πως οι διεργασίες αυτές συντελούνται σήμερα στο κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.
  4. Δίνεται έμφαση στις μεταλλοφορίες που συνδέονται με οφιολιθικά συμπλέγματα, είτε πρωτογενώς (π.χ. κοιτάσματα χρωμίτη στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία), είτε δευτερογενώς μέσω διαδικασιών εξαλλοίωσης/αποσάθρωσης και μεταφοράς (π.χ. κοιτάσματα βωξίτη στη Δυτική Στερεά Ελλάδα).
  5. Εξετάζονται οι σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κοιτασματολογική έρευνα με έμφαση στα σταθερά και ραδιενεργά ισότοπα.
  6. Εξετάζεται η παρουσία ορυκτών καυσίμων (γαιανθράκων και υδρογονανθράκων) στον Ελλαδικό χώρο και δίνονται στοιχεία μελέτης των τύπων αυτών (οργανική γεωχημεία και ανθρακοπετρογραφία).

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2099