Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μηχανιστική προσομοίωση βιοτεχνολογικών διεργασιών παρουσία μετάλλων
Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.17., ισόγειο
+30 210 772 2271

artin@metal.ntua.gr

 

 

Ο κ. Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ με Master of Science (M.Sc.) στη βιοτεχνολογία και τα συστήματα βιοαντιδραστήρων από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST, UK). Η διδακτορική του διατριβή με θέμα "Μαθηματική προσομοίωση αλληλεπίδρασης μετάλλων-μικροοργανισμών σε βιολογικούς αντιδραστήρες πλανκτονικής και ακινητοποιημένης βιομάζας" έγινε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Από το 1996 εργάζεται στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών ως επιστημονικός συνεργάτης σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Από το 2014 είναι μέλος ΕΔΙΠ του εργαστηρίου. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Χημεία», «Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην επιστήμη και την τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος)», «Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» και «Περιβαλλοντική χημεία και μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων».

Το κύριο αντικείμενο της ερευνητικής του δραστηριότητας εντάσσεται στην περιοχή της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας με έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την μηχανιστική προσομοίωση βιοτεχνολογικών διεργασιών παρουσία μετάλλων. Έχει συμμετάσχει σε οκτώ (8) διεθνή και επτά (7) εθνικά ερευνητικά προγράμματα καθώς και στο πρόγραμμα COST, Action ES1302, European Network on Ecological Functions of Trace Metals in Anaerobic Biotechnologies. Συνυπογράφει εννέα (9) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, δεκαπέντε εργασίες (15) σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, πέντε (5) πρακτικά συνεδρίων χωρίς κρίση, τέσσερα (4) posters και δύο (2) κεφάλαια βιβλίων.  Έχει επίσης συμμετάσχει ως μέλος εξεταστικών επιτροπών σε τέσσερεις (4) επιτροπές διεθνών διδακτορικών διατριβών. Στο επιστημονικό του έργο αναφέρονται 395 ετεροαναφορές με δείκτη h-index 12 (στοιχεία Google scholar – Σεπτέμβριος 2018).

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 1. Remoundaki, E., Vasileiou, E., Philippou, A., Perraki, M., Kousi, P., Hatzikioseyian, A. & Stamatis, G. (2016). Groundwater Deterioration: The Simultaneous Effects of Intense Agricultural Activity and Heavy Metals in Soil. Procedia Engineering 162: 545-552.
 2. Mantas, E., Remoundaki, E., Halari, I., Kassomenos, P., Theodosi, C., Hatzikioseyian, A. & Mihalopoulos, N. (2014). Mass closure and source apportionment of PM2.5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment. Atmospheric Environment 94(0): 154-163.
 3. Kousi, P., Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A., Battaglia-Brunet, F., Joulian, C., Kousteni, V. & Tsezos, M. (2011). Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor. J Hazard Mater 189(3): 677-84.
 4. Remoundaki, E., Vidali, R., Kousi, P., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2009). Photolytic and photocatalytic alterations of humic substances in UV (254 nm) and Solar Cocentric Parabolic Concentrator (CPC) reactors. Desalination 248(1-3): 843-851.
 5. Remoundaki, E., Kousi, P., Joulian, C., Battaglia-Brunet, F., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2008). Characterization, morphology and composition of biofilm and precipitates from a sulphate-reducing fixed-bed reactor. J Hazard Mater 153(1-2): 514-24.
 6. Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2007). A systematic study of chromium solubility in the presence of organic matter: Consequences for the treatment of chromium-containing wastewater. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 82(9): 802-808.
 7. Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2006). Modelling of microbial metabolism stoichiometry: Application in bioleaching processes. Hydrometallurgy 83(1-4): 29-34.
 8. Remoudaki, E., Hatzikioseyian, A., Kousi, P. & Tsezos, M. (2003). The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors. Water Res 37(16): 3843-54.
 9. Hatzikioseyian, A., Tsezos, M. & Mavituna, F. (2001). Application of simplified rapid equilibrium models in simulating experimental breakthrough curves from fixed bed biosorption reactors. Hydrometallurgy 59(2-3): 395-406.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 1. Kousi, P., Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2015). Sulphate-reducing bioreactors: current practices and perspectives. in: e-Proceedings of the IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, Greece 2015. Hellenic Water Association - Centre for Research and Technology: pp. 409-417.
 2. Hatzikioseyian, A., Kousi, P., Remoundaki, E. & Tsezos, M. (2015). Dynamic Modelling of Biofilm Reactors with Immobilised Sulfate-Reducing Bacteria. Advanced Materials Research 1130: 539-542.
 3. Kousi, P., Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2014). Simultaneous carbon and sulphur substrates removal by Desulfobacter postgatei dominated biofilms in anaerobic packed reactors. in: Kalavrouziotis, I.K. & Angelakis, A.N. (Eds.), e-Proceedings of the IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, Patras, Greece. Hellenic Open University 2014: pp. 997-990.
 4. Kousi, P., Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2011). Sulphate-reducing fixed-bed bioreactors fed with different organic substrates for metal precipitation. in: Qiu, G., Jiang, T., Qin, W., Liu, X., Yang, Y. & Wang, H. (Eds.), Biohydrometallurgy: Biotech key to unlock mineral resources value, Proceedings of the 19th International Biohydrometallurgy Symposium (IBS 2011), Changsha, China. Central South University Press: pp. 1078-1084.
 5. Kousi, P., Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2009). Precipitation of metals in a fixed-bed sulphate-reducing reactor under theoretical stoichiometric lactate/sulphate ratio. in: Agioutantis, Z. & Komnitsas, K. (Eds.), Towards sustainable development: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management, Proceedings of the 3rd AMIREG International Conference, Athens, Greece. pp. 237-242.
 6. Remoundaki, E., Vidali, R., Kousi, P., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2008). Photolytic and photocatalytic alterations of humic substances in UV (254 nm) and Solar Cocentric Parabolic Concentrator (CPC) reactors. in: PRE9: Protection and Restoration of the Environment, Kefalonia, Greece.
 7. Remoudaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2007). Metabolically mediated metal immobilization processes for bioremediation. in: Anastassakis, G. (Ed.) Balkan Mineral Processing Conference, Delfi, Greece. National Technical University of Athens (NTUA): pp. 481-486.
 8. Kousi, P., Remoudaki, E., Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2007). A study of the operating parameters of a sulphate-reducing fixed-bed reactor for the treatment of metal-bearing wastewater. in: Schippers, A., Sand, W., Glombitza, F. & Willscher, S. (Eds.), Biohydrometallurgy: From the Single Cell to the Environment, Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS 2007, Munich, Germany. Trans Tech Publications Ltd.: pp. 230-234.
 9. Hatzikioseyian, A. & Tsezos, M. (2005). Modelling of Microbial Metabolism Stoichiometry: Application in Bioleaching Processes. in: Harrison, S.T.L., Rawlings, D.E. & Petersen, J. (Eds.), Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium (IBS 2005), Cape Town, Republic of South Africa. pp. 3-10.
 10. Remoundaki, E., Xirokostas, N. & Hatzikioseyian, A. (2003). Ionic composition of wet deposition by ion chromatography and the results obtained in an international intercomparison test. in: Instrumental Methods of Analysis - Modern Trends and Applications, Proceedings of the 3rd International Conference IMA 2003, Thessaloniki, Greece. pp. 662-665.
 11. Remoundaki, E., Hatzikioseyian, A., Kaltsa, F. & Tsezos, M. (2003). The role of metal-organic complexes in the treatment of chromium containing effluents in biological reactors. in: Tsezos, M., Remoudaki, E. & Hatzikioseyian, A. (Eds.), Biohydrometallurgy: a sustainable technology in evolution, Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS 2003, Athens, Greece. National Technical University of Athens (NTUA): pp. 711-718.
 12. Hatzikioseyian, A., Remoundaki, E. & Tsezos, M. (2001). Biosorption and biological reduction of chromium by microbial biomass in batch and pilot scale rotating biological contactor (RBC) in: Ciminelli, V.S.T. & Garcia Jr., O. (Eds.), Biohydrometallurgy: Fundamentals, Technology and Sustainable Development, Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS 2001, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. Elsevier: pp. 265-277.
 13. Remoundaki, E., Tsezos, M., Hatzikioseyian, A. & Karakoussis, V. (1999). Mechanism of palladium biosorption by microbial biomass. The effects of metal ionic speciation and solution co-ions. in: Amils, R. & Ballester, A. (Eds.), Biohydrometallurgy and the Environment toward the Mining of the 21st century, Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS 1999, Madrid, Spain. Elsevier: pp. 449-462.
 14. Hatzikioseyian, A., Mavituna, F. & Tsezos, M. (1999). Modelling of fixed bed biosorption columns in continuous metal ion removal processes. The case of single solute local equilibrium. in: Amils, R. & Ballester, A. (Eds.), Biohydrometallurgy and the Environment toward the Mining of the 21st century, Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS 1999, Madrid, Spain. Elsevier: pp. 429-448.
 15. Tsezos, M., Remoundaki, E. & Hatzikioseyian, A. (1998). Emerging biotechnology applications in large scale treatment of metals bearing waste waters. in: Pasamehmetoglu, A.G. & Ozgenoglu, A. (Eds.), Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Proceedings of the 5th International Symposium SWEMP'98, Ankara, Turkey. A. Balkema: pp. 665-671.