Μεταβατική Διάταξη Αναδιαμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του 9ου εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2021-22

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ενημέρωση της Σχολής για τις κατευθύνσεις Στο 8ο εξάμηνο, εντοπίστηκε το πρόβλημα ότι σύμφωνα με την κατανομή των μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών που θα εφαρμοσθεί από το νέο ακαδημαϊκό έτος, κάποια μαθήματα του τρέχοντος 8ου  εξαμήνου επαναλαμβάνονταν στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο (9ο), ενώ για κάποια άλλα δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής.

Η Σχολή εξέτασε το πρόβλημα και αναδιαμόρφωσε, με μεταβατική διάταξη, το Πρόγραμμα Σπουδών του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 του 9ου εξαμήνου ώστε πρακτικά το σύνολο των μαθημάτων των κατευθύνσεων να είναι δυνατόν να επιλεγούν είτε στο 8ο (τρέχον εξάμηνο) είτε στο 9ο  εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Σχολής, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (έτος αποφοίτησης για το τρέχον 8ο εξάμηνο), για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται 10 μαθήματα κατεύθυνσης ή δεξαμενής, με ελάχιστο αριθμό τα 5 της επιλεχθείσας κατεύθυνσης.

Σημειώνεται ότι στο τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 6 μαθήματα, συν την πρακτική άσκηση. Έτσι, π.χ. μπορεί ένας φοιτητής –τρια να δηλώσει 6 φέτος και 4 στο 9ο  εξάμηνο, ή 5 φέτος και 5 στο επόμενο εξάμηνο.

Για την διευκόλυνση των φοιτητών του 8ου στις επιλογές τους, δίνεται ο κατάλογος των μαθημάτων των κατευθύνσεων που θα διδαχθούν στο φετινό 8ο  και στο 9ο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Από το επόμενο εαρινό εξάμηνο, η σειρά των μαθημάτων είναι αυτή που αναφέρεται στην απόφαση της Σχολής.

Διαβάστε Περισσότερα..