Οδηγίες για τη Συγγραφή Εργασιών

Οι οδηγίες αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής στη συγγραφή των υποχρεωτικών εργασιών που οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών). Πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καθώς και την εξέταση και τα κριτήρια αξιολόγησης παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής. Επίσης, γενικότερα θέματα περί των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει η Σχολή καθώς και πληροφορίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καλύπτονται από το σχετικό Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1. Δομή της Εργασίας

Η Εργασία θα πρέπει να συντάσσεται με την ακόλουθη δομή:

 • Εξώφυλλο και συνοδευτικά (τυποποιημένα) φύλλα
 • Πρόλογος
 • Περίληψη στην ελληνική
 • Περίληψη στην αγγλική
 • Πίνακας Περιεχομένων
 • Λίστα Σχημάτων, Λίστα Πινάκων κλπ.
 • Κύριο μέρος
  • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
  • Κεφάλαιο 2, 3, 4, κλπ.
  • Κεφάλαιο Χ- Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφικές Αναφορές
 • Παραρτήματα

1.1. Εξώφυλλο και συνοδευτικά (τυποποιημένα) φύλλα
Στο εξώφυλλο της Εργασίας πρέπει να αναγράφονται το Ίδρυμα, η Σχολή και ο Τομέας εκπόνησης, ο τίτλος και το είδος της Εργασίας (Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Διδακτορική Διατριβή), το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα (ή των συγγραφέων, προκειμένου για από κοινού εκπόνηση διπλωματικής εργασίας), το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ (προκειμένου για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες), ο τόπος, ο μήνας και το έτος της ημερομηνίας εξέτασης της Εργασίας Μετά το εξώφυλλο ακολουθεί μία κενή σελίδα. Στην αμέσως επόμενη σελίδα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμφανίζονται στο εξώφυλλο, τα ονόματα των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Εργασίας και η ημερομηνία εξέτασης. Τα έντυπα αντίτυπα των Εργασιών, που κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, πρέπει να φέρουν τις υπογραφές της εξεταστικής επιτροπής.
Στην αμέσως επόμενη σελίδα αναφέρονται στοιχεία για τα πνευματικά δικαιώματα της Εργασίας. Η σχετική σημείωση είναι προαιρετική. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών έχουν προετοιμασθεί πρότυπα έντυπα σε κειμενογράφο Microsoft® Word για προπτυχιακές διπλωματικές, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές.

1.2. Πρόλογος
Έχει έκταση έως μία σελίδα και περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στο αντικείμενο και το περιεχόμενο της Εργασίας και ευχαριστίες-αναγνώριση σε όσους συνέβαλαν (επιστημονικά, ηθικά, οικονομικά, με παροχή στοιχείων κλπ.) στην ολοκλήρωση της.

1.3. Περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική
Αναπτύσσεται συνήθως σε λιγότερο από μία σελίδα (300 περίπου λέξεις) και περιέχει συνοπτικά το αντικείμενο, τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας.

1.4. Πίνακας Περιεχομένων
Ο πίνακας περιεχομένων παρέχει ένα περίγραμμα των περιεχομένων της Εργασίας. Συντάσσεται ως λίστα των επικεφαλίδων των ενοτήτων της Εργασίας (κεφάλαια και παράγραφοι) με την αρίθμησή τους και τις αντίστοιχες σελίδες.

Παράδειγμα:

1. Εισαγωγή.............................................1
2. Τίτλος Κεφαλαίου 2...................................5
  2.1 Τίτλος παραγράφου 2.1............................5
  2.2 Τίτλος παραγράφου 2.2............................8
3. Τίτλος Κεφαλαίου 3...................................30
  3.1 Τίτλος παραγράφου 3.1............................30
  3.2 Τίτλος παραγράφου 3.2............................33
   3.2.1 Τίτλος παραγράφου 3.2.1.....................33
   3.2.2 Τίτλος παραγράφου 3.2.2.....................35
......
......
6. Συμπεράσματα.........................................150
Βιβλιογραφικές αναφορές.................................155
Παράρτημα 1.............................................160
Παράρτημα 2.............................................170

1.5. Λίστα Σχημάτων, Πινάκων κλπ.
Αναγράφονται η αρίθμηση και οι λεζάντες των Πινάκων, Σχημάτων, Εικόνων κλπ. της Εργασίας. Η αρίθμηση αυτών των στοιχείων είναι σειριακή και συνήθως ανά κεφάλαιο.

1.6. Κύριο μέρος

 • Εισαγωγή: αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της Εργασίας, με μικρό μέγεθος, που δεν υπερβαίνει συνήθως τις δέκα σελίδες. Οι υποενότητες του αναφέρονται στο υπό εξέταση αντικείμενο και τη σημασία του, στο στόχο της εργασίας, στην ακολουθούμενη μεθοδολογία και στη δομή της εργασίας. Στην εισαγωγή δεν πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελέσματα ή συμπεράσματα της εργασίας.
 • Κεφάλαια 2, 3, κλπ.: η δομή των κεφαλαίων της Εργασίας θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της και το σκοπό της. Για παράδειγμα, σε εργασία που παρουσιάζει εκτελεσθείσα εργαστηριακή πειραματική έρευνα είναι σκόπιμο να υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για το θεωρητικό υπόβαθρο (υφιστάμενη γνώση – βιβλιογραφική ανασκόπηση), την πειραματική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, και την ανάλυση-συζήτηση των αποτελεσμάτων.
 • Κεφάλαιο Χ- Συμπεράσματα: αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της Εργασίας, στο οποίο η εργασία συνοψίζεται και αναπτύσσονται τα κύρια ευρήματα. Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σαφή, να προκύπτουν από την προηγούμενη ανάπτυξη του θέματος ενώ είναι επιθυμητό να συνοδεύονται από προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Οι βασικές ενότητες και υποενότητες του κειμένου (κεφάλαια και παράγραφοι) πρέπει να αριθμούνται με μέγιστο τρία επίπεδα αρίθμησης (π.χ. 3.2.1).

1.7. Βιβλιογραφικές Αναφορές
Συντάσσεται λίστα αναφορών όπου περιλαμβάνονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας και που αναφέρονται στο κείμενο.

1.8. Παραρτήματα
Παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, που δεν είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της Εργασίας, αλλά απαραίτητες π.χ. για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων ή για περαιτέρω ενημέρωση του αναγνώστη. Παραδείγματα: λίστα με πρωτογενή στοιχεία (π.χ. μετρήσεις ασυνεχειών βραχομάζας), λεπτομερής περιγραφή και προδιαγραφές εξοπλισμού, αντίγραφα από ερωτηματολόγια έρευνας, εκτεταμένες εκτυπώσεις από κώδικες αριθμητικής προσομοίωσης, φωτογραφικό υλικό, κλπ. Στο κείμενο της εργασίας συνηθίζεται να γίνεται παραπομπή σε κάποιο παράρτημα με τη μορφή: “… Όλες οι μετρήσεις υπαίθρου παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1. “, ή “.. Πρόσθετα στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα 3.” ή “… Η πλήρης μαθηματική επίλυση δίνεται στο Παράρτημα 2.” κλπ.

2. Επισημάνσεις

2.1. Μορφοποίηση
Η μορφοποίηση της Εργασίας είναι κυρίως θέμα προσωπικής προτίμησης του συγγραφέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Εργασία θα είναι ευανάγνωστη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μορφοποίηση να διατηρείται σε όλη την έκταση της Εργασίας.

Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται:

Περιθώρια: Αριστερό 30 mm, τα υπόλοιπα 25 mm
Γραμματοσειρά: Times New Roman, Arial
Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: 12 pt
Επικεφαλίδες
   Τίτλοι κεφαλαίων 18 pt (με κεφαλαία)
   Κύριες παράγραφοι 14 pt
   Δευτερεύουσες παράγραφοι 12 pt
Λεζάντες σχημάτων, πινάκων, κλπ. 10 pt ή 11 pt
Διάστιχο: 1.5 lines
Απόσταση παραγράφων: 6 pt
Στοίχιση: Justified

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών έχει προετοιμασθεί πρότυπο έντυπο σε κειμενογράφο Microsoft® Word με τις παραπάνω μορφοποιήσεις. Το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός κατά τη μορφοποίηση της Εργασίας.

2.2. Αρίθμηση σελίδων
Το εξώφυλλο και οι συνοδευτικές (τυποποιημένες σελίδες) δεν αριθμούνται. Οι σελίδες από την Εισαγωγή μέχρι το τέλος αριθμούνται σειριακά με χρήση αραβικής αρίθμησης. Οι σελίδες που προηγούνται της Εισαγωγής αριθμούνται συνήθως με λατινική αρίθμηση.

2.3. Συμβολισμοί
Στην πλειονότητά τους οι Εργασίες που εκπονούνται στη Σχολή θα περιέχουν συμβολισμούς για μεγέθη, όπως π.χ. η αντοχή ενός υλικού. Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι συμβολισμοί να ακολουθούν τους συνηθέστερα χρησιμοποιούμενους διεθνώς σήμερα. Οι συμβολισμοί πρέπει να διατηρούνται σε όλη την έκταση της Εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χρήσιμο να προστίθεται λίστα των κυριότερων συμβολισμών και σχετική επεξήγηση.

2.4. Βιβλιογραφικές αναφορές
Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην Εργασία και που ελήφθησαν (άμεσα ή έμμεσα) από συγγράμματα, άρθρα από περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, αδημοσίευτο υλικό άλλων συγγραφέων, προσωπική επικοινωνία, ιστοσελίδες κλπ., πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομέρειες για την πηγή τους στο σημείο του κειμένου που αυτές αναφέρονται. Οποιαδήποτε ενσωμάτωση στο κείμενο αυτούσιας φράσης από τη βιβλιογραφία πρέπει να εσωκλείεται σε εισαγωγικά και να συνοδεύεται από τη δέουσα αναφορά. Τέτοιες ενσωματώσεις πρέπει γενικά να περιορίζονται στο ελάχιστο. Γενικά τα βιβλιογραφικά στοιχεία αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο στις ενότητες της Εργασίας που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο, και στην ανάλυση-συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η καταγραφή, αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση της βιβλιογραφίας αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα σε μία διπλωματική, και προφανώς σε μία μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που δίνονται στο κείμενο πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών υπό τον τίτλο «Βιβλιογραφικές Αναφορές». Ο τρόπος παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να ακολουθεί κάποιον οδηγό, π.χ. αλφαβητικός, με αύξοντα αριθμό, και να είναι ενιαίος σε όλη την εργασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πρότυπο Έντυπο Διπλωματικής Εργασίας
Υπόδειγμα Διπλωματικής Εργασίας