Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Το μάθημα αποτελεί μάθημα κατεύθυνσης (Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον) και δίνονται βασικές έννοιες Περιβαλλοντικής Γεωχημείας. Στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών πάνω στην αλληλεπίδραση πετρώματος-εδάφους-νερού-ατμόσφαιρας-βιόσφαιρας, στη ρύπανση από γεωγενείς και ανθρωπογενείς πηγές, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις πιθανές επιπτώσεις από τις εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων. Γίνεται αναφορά στην κινητικότητα των ιχνοστοιχείων και κυρίως των δυνητικά επιβλαβών στο επιφανειακό και υπο-επιφανειακό περιβάλλον και στον τρόπο που επηρεάζουν τη βιόσφαιρα. Εξετάζονται οι γεωχημικές διεργασίες που συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ρύπων προς το περιβάλλον, καθώς και οι διεργασίες που προκαλούν δέσμευση των ρύπων και οι συνθήκες στις οποίες λαμβάνουν χώρα. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος προσέγγισης του προβλήματος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς επίσης και της αξιοποίησης σύγχρονων μεθοδολογιών στην ανάπτυξη μοντέλων για τον τρόπο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Περιγραφή

  1. Εξετάζονται βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας και πως σχετίζεται με τις υπόλοιπες φάσεις ενός έργου αποκατάστασης.
  2. Εξετάζεται η συμπεριφορά των δυνητικά τοξικών μετάλλων και μεταλλοειδών στο επιφανειακό και υπο-επιφανειακό περιβάλλον.
  3. Αναγνωρίζονται οι φυσικοχημικές συνθήκες του υπό μελέτη περιβάλλοντος και πως αυτές επηρεάζουν την κινητικότητα των στοιχείων
  4. Δίνεται έμφαση στα δυνητικά επιβλαβή μέταλλα και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε τύπο κοιτάσματος, όπως επίσης και την επίδραση των υπολοίπων γεωλογικών χαρακτηριστικών στην περιβαλλοντική συμπεριφορά του κοιτάσματος (π.χ. πετρολογικοί τύποι, τεκτονισμός, γεωμορφολογία, υδρογεωλογικό καθεστώς)
  5. Εξετάζονται οι γεωχημικές διεργασίες που επηρεάζουν την κινητικότητα των στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ρόφηση, προσρόφηση, εκρόφηση, κρυστάλλωση, συμπλοκοποίηση κλπ.
  6. Αξιοποίηση σύγχρονων γεωχημικών υπολογιστικών μοντέλων στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των δυνητικά επιβλαβών στοιχείων.
  7. Πρόληψη.
  8. Συσχέτιση των αποτελεσμάτων μιας γεωχημικής μελέτης με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας ή/και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
  9. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι ρύποι τη βιόσφαιρα (τοξικότητα, θνησιμότητα, ανάπτυξη ασθενειών, μακροχρόνια έκθεση κλπ).

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2094