Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων

Το μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με τα Γεωθερμικά πεδία και ειδικότερα τον εντοπισμό και εκμετάλλευσή τους με σκοπό την κατανόηση των φυσικών χαρακτηριστικών του γεω-περιβάλλοντος εντός του οποίου βρίσκονται οι πηγές γεωθερμικής ενέργειας και την ανάπτυξη της συνδυαστικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στον τεχνικό  σχεδιασμό ενός έργου εκμετάλλευσής της, στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, του εξοπλισμού και των υλικών, στη βελτιστοποίηση του κόστους, στην ασφαλή & περιβαλλοντικά συμβατή εκτέλεση του. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση ενός σχετικού θέματος με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην παρουσίαση τεχνικών θεμάτων σε ειδικευμένο ή/και σε μη ειδικευμένο κοινό.

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο της Γεωθερμίας.

Περιγραφή

 • Περιοχές γεωθερμικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηριστικά τους και αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας
 • Γεωθερμικά πεδία υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας, βελτιωμένα, μαγματικά, γεωπιεσμένα και αβαθή
 • Μέθοδοι εντοπισμού γεωθερμικών πεδίων, γεωλογία και γεωφυσική
 • Γεωθερμικές γεωτρήσεις, εργαλεία, τεχνικές και ιδιαιτερότητες
 • Μηχανική γεωθερμικών ταμιευτήρων, ιδιότητες ρευστών, ιδιότητες πορώδους μέσου, ροή, δοκιμές άντλησης, υπολογισμός διαθέσιμης ενέργειας ταμιευτήρων
 • Προσομοίωση ροής και μεταφοράς θερμότητας σε πορώδη μέσα
 • Ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών χαρακτηριστικών γεωθερμικών ρευστών
 • Εφαρμογές αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας (ηλεκτροπαραραγωγή, αφαλάτωση, ψύξη, θέρμανση χώρων, ξήρανση προϊόντων κλπ)
 • Ανάλυση και εκτίμηση κόστους ανάπτυξης γεωθερμικών πεδίων
 • Ανάπτυξη αβαθών γεωθερμικών συστημάτων
 • Η γεωθερμία στην Ελλάδα

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2060