Μηχανική Πετρωμάτων

Η Μηχανική των Πετρωμάτων αποτελεί την θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με την μηχανική συμπεριφορά του πετρώματος και των ασυνεχειών του. Η γνώση της μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της συμπεριφοράς κατασκευών σε πετρώματα.

Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις μηχανικής των πετρωμάτων και εξοικειώνει τους φοιτητές με τις μεθόδους εργαστηριακών δοκιμών καθώς και των περιορισμών τους σε ότι αφορά στη χρήση τους κατά τον γεωτεχνικό σχεδιασμό. Τα κυριώτερα αντικείμενα που καλύπτονται είναι: Ορισμοί. Το πέτρωμα ως γεωλογικό υλικό. Δομικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Φυσικές ιδιότητες. Αντοχή του πετρώματος σε μονοαξονική και τριαξονική θλίψη. Διαγράμματα τάσης-τροπής. Διασταλτική συμπεριφορά του πετρώματος. Ακουστική εκπομπή.  Κριτήρια αστοχίας. Αντοχή σε εφελκυσμό. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών. Μη καταστροφικές δοκιμές μέτρησης ταχύτητας σεισμικών κυμάτων και αναπήδησης σφύρας  Schmidt. Βραχομάζα. Ταξινομήσεις βραχομάζας. Εμπειρικές μέθοδοι προσδιορισμού της αντοχής της βραχομάζας. Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών: ολίσθηση κατακλασμένου πετρώματος σε καμπύλη επιφάνεια, ολίσθηση στρωμάτων σε επίπεδο, ολίσθηση τεμαχών σε δύο τεμνόμενα επίπεδα, ανατροπή παρακατακόρυφων δομών. Θεμελιώσεις σε πετρώματα.

Η εμπέδωση των γνώσεων εξασφαλίζεται με ασκήσεις εργαστηριακές, προσομοίωσης σε Η/Υ και φροντιστηριακές.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μηχανική Πετρωμάτων (7.1.10.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

  • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Γεωτεχνολογίας

Διδάσκοντες

Παύλος Π. Νομικός

Βιβλία Διδασκαλίας

  • «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ»  Π.Π. ΝΟΜΙΚΟΣ, Α.Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
  • «ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ», Α.Ι.ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Π.ΓΙΟΥΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική

  • Τσουτρέλης Χ. (1985). Στοιχεία Μηχανικής των Πετρωμάτων: Βασικά Θεωρητικά Στοιχεία και Πειραματικές Μέθοδοι. 1η εκδ.,Τσουτρέλης Χ.,
  • Αγιουτάντης ΖΓ. (2002). Στοιχεία Γεωμηχανικής: Μηχανική Πετρωμάτων. 1η εκδ.,  Ίων.

Διεθνής

  • Goodman RE (1989). Introduction to Rock Mechanics. 2nd Ed, John Wiley & Sons, p. 562.
  • Brady BHG, Brown ET (2004). Rock Mechanics for Underground Mining. 3rd ed. Dordrecht: Kluwer.
  • Hudson JA, Harrison JP (1997). Engineering Rock Mechanics: an Introduction to the Principles and Applications, Elsevier Science.
  • Harrison JP, Hudson JA (1997). Engineering Rock Mechanics: Illustrative Worked Examples, Elsevier Science.

OnLine Υλικό

http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1001

Βαθμολογία

Ασκήσεις 10%
Τελικές Εξετάσεις 90%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 08.45 - 10.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 2.03
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 3 ώρες
Παρασκευή 15.00 - 18.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 2.01 Εργαστήριο ΤΔΣ