Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων

Στο μάθημα αναλύονται μεταλλευτικά συστήματα με τη μέθοδο της προσομοίωσης συστημάτων διακριτών γεγονότων (discrete events system simulation).

Αναδεικνύονται τα στοχαστικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των συστημάτων, μελετάται η προσαρμογή θεωρητικών στατιστικών κατανομών σε εμπειρικά δεδομένα και παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέτρα επίδοσης μεταλλευτικών συστημάτων. Τέλος, περιγράφονται οι τεχνικές αξιολόγησης της λειτουργίας και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών μεταλλευτικών συστημάτων.

Περιγραφή

Στο μάθημα αναλύονται μεταλλευτικά συστήματα με τη μέθοδο της προσομοίωσης συστημάτων διακριτών γεγονότων (discrete events system simulation). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται:

  1. Εισαγωγή στην προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων.
  2. Τυχαίοι και ψευδοτυχαίοι αριθμοί.
  3. Δειγματοληψία και εκτίμηση παραμέτρων.
  4. Τεχνικές μείωσης της διασποράς.
  5. Μοντελοποίηση δεδομένων εισόδου.
  6. Προσομοίωση με χρήση του λογισμικού Arena.
  7. Εφαρμογές προσομοίωσης μεταλλευτικών συστημάτων.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2070