Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση

Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες προτυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης ώστε να είναι σε θέση να:

 • Λειτουργήσουν ως μηχανικοί σε εργασιακό περιβάλλον που εφαρμόζει πρότυπα συστήματα ποιότητας,
 • Συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας.
 • Συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικού προτύπου ποιότητας στη βιομηχανία.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές του στατιστικού ελέγχου διαδικασίας ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτόν. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της μεθοδολογίας που ακολουθείται για την αποτίμηση του κόστους της ποιότητας σε μια επιχείρηση ή παραγωγική διαδικασία.

Περιγραφή

 1. Προτυποποίηση-Διαπίστευση
 2. Αρχές και δομή συστημάτων ποιότητας
 3. Η προσέγγιση της ολικής ποιότητας
 4. Η σχέση του ISO 9000 με την ολική ποιότητα.
 5. Πρότυπα που σχετίζονται με τη διαπίστευση Εργαστηρίων (17025)
 6. Το πρότυπο ISO 14000.
 7. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές- Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
 8. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας.
 9. Το κόστος της ποιότητας.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2091