Στοιχεία Θεμελιώσεων και Αντιστηρίξεων

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές/φοιτήτριες μία ευρεία γνώση των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασµού θεμελιώσεων και έργων αντιστήριξης. Στο πρώτο µέρος αναπτύσσεται η θεωρία φέρουσας ικανότητας (Φ.Ι.) επιφανειακής θεμελίωσης, η μεθοδολογία ελέγχων επάρκειας επιφανειακής θεμελίωσης κατά Ευρωκώδικα 7 (EC7), και οι κύριες μεθοδολογίες προσδιορισμού καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές ανάλυσης Φ.Ι. σε πρανές, Φ.Ι. υπό σεισμική δράση και Φ.Ι. σε βράχο. Ως προς τις βαθιές θεμελιώσεις, αναπτύσσονται οι αρχές υπολογισμού αξονικής Φ.Ι. και καθιζήσεων μεμονωμένου πασσάλου. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, αναπτύσσονται οι θεωρίες ωθήσεων γαιών (σε ηρεμία, ενεργητικές, παθητικές) βάσει κλασσικών θεωριών (Rankine, Coulomb) και EC7. Ακολούθως, αναλύεται ο γεωτεχνικός σχεδιασμός βάσει EC7 τυπικών κατασκευών αντιστήριξης, όπως οι τοίχοι βαρύτητας και τα εύκαμπτα πετάσματα (προβολότοιχοι).

Περιγραφή

  • Εισαγωγή: Κατηγορίες γεωτεχνικών έργων, πεδία εφαρμογής. Αρχές γεωτεχνικού σχεδιασμού – οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Παραδείγματα αστοχιών.
  • Επιφανειακές θεμελιώσεις: Τύποι επιφανειακών θεμελιώσεων. Γενική/τοπική θραύση εδάφους, διείσδυση. Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης άπειρου μήκους. Γενική εξίσωση φέρουσας ικανότητας. Κεντρική και έκκεντρη φόρτιση. Αστράγγιστες και στραγγισμένες συνθήκες φόρτισης. Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης σε πρανές. Έλεγχος επάρκειας επιφανειακής θεμελίωσης κατά Ευρωκώδικα 7 (EC7). Φέρουσα ικανότητα υπό σεισμική δράση. Φέρουσα ικανότητα επιφανειακής θεμελίωσης σε βράχο. Είδη και αίτια καθιζήσεων, όρια αποδεκτών καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων. Υπολογισμός καθιζήσεων με σχέσεις ελαστικής μορφής. Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργίλους, άμμους.
  • Βαθιές θεμελιώσεις: Πλεονεκτήματα βαθιών θεμελιώσεων, τύποι βαθιών θεμελιώσεων και πασσάλων, τρόπος κατασκευής. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου πασσάλου. Καθιζήσεις μεμονωμένων πασσάλων.
  • Αντιστηρίξεις: Κατηγορίες και πεδία εφαρμογής αντιστηρίξεων. Ωθήσεις γαιών σε κατάσταση ηρεμίας. Ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις γαιών – θεωρίες Rankine και Coulomb. Ωθήσεις γαιών κατά EC7. Επίδραση υπόγειου νερού και εξωτερικών επιφορτίσεων. Γεωτεχνικοί έλεγχοι επάρκειας έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας: τοίχοι βαρύτητας, προβολότοιχοι (εύκαμπτες αντιστηρίξεις – αυτοφερόμενα πετάσματα, πετάσματα με μονή αγκύρωση ή αντηρίδα κεφαλής), σύνθετες κατασκευές (πετάσματα με πολλαπλές σειρές αγκύρωσης ή αντηρίδων). Αντιστηρίξεις υπό σεισμική δράση.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2126