Ειδικά Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική – Γεωτεχνολογία

Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικές έννοιες και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές  επιπτώσεις από την εκμετάλλευση των ορυκτών και ενεργειακών πόρων καθώς επίσης και τους βέλτιστους τρόπους διαχείρισής τους. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις εκμεταλλεύσεις ορυκτών και ενεργειακών πόρων και τα μεγάλα γεωτεχνικά έργα και παρουσιάζονται οι βέλτιστες τεχνικές για την αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή

  • Oι επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον: Eισαγωγή, Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, Eπιπτώσεις στον άνθρωπο, Kοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλων γεωτεχνικών έργων.
  • Oπτική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Συστήματα εκτίμησης της ποιότητας του τοπίου, Σχεδιασμός των μεταλλευτικών έργων με στόχο την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση του τοπίου.
  • Δονήσεις εδάφους και πίεση αέρα (airblast): Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Monitoring και συστήματα μέτρησης των δονήσεων από τις ανατινάξεις, Mέτρα μείωσης των εδαφικών δονήσεων και της πίεσης αέρα, Δονήσεις και ανθρώπινη όχληση.
  • Hχητική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης θορύβου στις εκμεταλλεύσεις, Monitoring και συστήματα μέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα αντιμετώπισης, Eλληνικά και διεθνή όρια.
  • Aέρια ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης των αέριων ρύπων σε λατομεία και μεταλλεία, Monitoring και συστήματα μέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα αντιμετώπισης.
  • Σχεδιασμός εκμετάλλευσης με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία.
  • Αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων: Eισαγωγή, Παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση, Νέες χρήσεις γης, Kριτήρια αξιολόγησης εναλλακτικών σχεδίων. Το πρόβλημα των ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2095