Μέθοδοι Έρευνας Υπεδάφους – Μεταλλευτική Έρευνα

Το μάθημα αποτελεί την βασική εισαγωγή στην Μεταλλευτική Έρευνα, τόσο από θεωρητικής πλευράς, όσο και στην εφαρμογή της θεωρίας για λήψη αξιόπιστων μετρήσεων υπαίθρου, την μετέπειτα επεξεργασία τους, αλλά και την τελική ερμηνεία τους που καταλήγει στο αριθμητικό μοντέλο του κοιτάσματος. Το μοντέλο αυτό μαζί με επιπρόσθετες πληροφορίες οικονομοτεχνικής και κοινωνικής φύσεως, οδηγεί στην σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας για την αναμενόμενη επένδυση.

Περιγραφή

  • Βασικά στοιχεία, ορισμός και διαδικασία της μεταλλευτικής έρευνας.
  • Επενδύσεις και επιχειρηματικός κίνδυνος, αναμενόμενη χρηματική αξία, ανάλυση αποφάσεων, δένδρα αποφάσεων, αξία πληροφορίας, στατιστική του Βayes.
  • Οικονομικότητα των κοιτασμάτων και κατηγορίες αποθεμάτων, βιομηχανική αξία κατηγοριών αποθεμάτων, οικονομική σκοπιμότητα της εκμετάλλευσης, οικονομικοί δείκτες, καθαρή παρούσα αξία.
  • Αναγνωριστικές μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων, βαρυτική, μαγνητική και ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, σχεδιασμός και εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων υπαίθρου, επεξεργασία, ερμηνεία και δημιουργία μοντέλων του υπεδάφους, συσχέτιση γεωφυσικών αποτελεσμάτων, εφαρμογές στην μεταλλευτική έρευνα.
  • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, σκοπός και μέθοδοι, γεωτρύπανα, περιστροφική διάτρηση, μηχανολογικός εξοπλισμός, παράμετροι της διάτρησης, δειγματοσυλλέκτες, εδαφολήπτες, τυποποίηση.
  • Άμεσες μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων, δειγματοληψία και στατιστικός πληθυσμός, σφάλμα δειγματοληψίας, γραφική επίλυση του προβλήματος της επεξεργασίας του δείγματος.
  • Σχεδιασμός προγράμματος ερευνητικών γεωτρήσεων, υπολογισμός πιθανοτήτων εντοπισμού με καννάβους διαφόρων διαστάσεων, αριθμός γεωτρήσεων και βαθμός ασφάλειας της έρευνας, υπολογισμός και έλεγχος στατιστικών παραμέτρων και διαστημάτων εμπιστοσύνης αποθεμάτων.
  • Εκτίμηση αποθεμάτων, συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων, αριθμητικό μοντέλο κοιτάσματος, οριακή περιεκτικότητα, υπολογισμός αποθεμάτων με συμβατικές μεθόδους και με γεωστατιστική.
  • Διάρκεια ζωής της εκμετάλλευσης και δυναμικότητα παραγωγής, αναμενόμενη χρηματοροή, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2047