Χημεία

Δομή Ατόμου (Ατομικά πρότυπα, περιοδικός πίνακας). Χημικοί Δεσμοί (Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες περί ιοντικού, ομοιοπολικού και μεταλλικού δεσμού, διαμοριακές δυνάμεις). Χημική Θερμοδυναμική (Ορισμοί βασικών θερμοδυναμικών μεγεθών, Ωθούσες δυνάμεις χημικών αντιδράσεων). Χημικές αντιδράσεις (Μελέτη οξειδοαναγωγικών και μη-οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων). Χημεία υδατικών διαλυμάτων (Χημεία του νερού, Θεωρίες περί οξέων και βάσεων). Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα (Αυτοδιάσταση νερού, Ιονισμός ασθενών οξέων-βάσεων, διαλυτότητα αερίων, Υδρόλυση ιόντων, συμπλοκοποίηση μεταλλοϊόντων, Γινόμενο διαλυτότητας, Ισορροπίες που περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήματα). Γίνεται εργαστήριο που περιλαμβάνει 8 εργαστηριακές ασκήσεις που σχετίζονται όλες με τη Χημεία υδατικών διαλυμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Χημεία (7.2.02.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Σημειώσεις Γενικής Χημείας του Δ. Πάνια
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας των Δ. Πάνια, Η. Ντούνη, Θ. Μπαλωμένου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Bailar J. C., Moeller T., Kleinberg J., Guss C. O., Castellion M. E., Metz C., “Chemistry” , Harcourt Brace Jovanovich Inc. Publishers, Orlando, Florida, 1989.
 • Pankow J. F., “Aquatic Chemistry Concepts” , Lewis Publishers, Michigan , 1991.
 • Butler J. N., “Ionic Equilibrium – Solubility and pH Calculations” , John Wiley & Sons, Inc., New York , 1998.
 • Spiro T. G., Stigliani W. M., “Chemistry of the Environment” , Prentice Hall, Inc., New Jersey , 1996.
 • Lagowski J. J., Sorum C. H., “Introduction to Semimicro Qualitative Analysis” , Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1991.
 • Χατζηϊωάννου Θ. Π., “Ποιοτική Ανάλυση και Χημική Ισορροπία” , Αθήνα, 1972.
 • Jordan R. B., “Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems” , Oxford University Press, Oxford , 1991.
 • Antropov L., “Theoretical Electrochemistry” , Mir Publishers, Moscow , 1977.
 • Prentice G., “Electrochemical Engineering Principles” , Prentice Hall International Editions, New Jersey, 1991.
 • Bard A. J., Faulkner L. R., “Electrochemical Methods – Fundamentals and Applications” , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1980.
 • Kondepudi D., Prigogine I., “Modern Thermodynamics – From Heat Engines to Dissipative Structures” , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
 • Zemaitis J. F. et all, “Handbook of Aqueous Electrolyte Thermodynamics” , American Institute of Chemical Engineers, New York, 1986.
 • Manahan S. E., “Environmental Chemistry” , Lewis Publishers, Florida, 1994.
 • Κοντόπουλος Α., “Μεταλλουργική Θερμοδυναμική” , Αθήνα, 1985.
 • Pauling L., “General Chemistry” , Dover Publications, Inc., New York, 1970.
 • Lee J. D., “Concise Inorganic Chemistry” , Chapman & Hall, London, 1991.
 • Lewis G. N., Randall M., “Thermodynamics” , McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1961.
 • Burgess J., “Metal Ions in Solutions” , Ellis Horwood Limited Publishers, England, 1978.
 • Baes C. F., Mesmer R. E., “The Hydrolysis of Cations” , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976.
 • Morel F. M. M., “Principles of Aquatic Chemistry ”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1983.
 • Denbigh K., “The Principles of Chemical Equilibrium” , Cambridge University Press, Great Britain, 1966.
 • Σακελλαρίδη Π., “Γενική Χημεία – 1. Γενικό μέρος” , Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1992.
 • Μανουσάκη Γ.Ε., Τσίπης Κ.Α., “Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων” , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1987.
 • Καστρινάκης Ν., “Μαθήματα Χημικών Αντιδράσεων” , Εκδόσεις GUTENBERG , 1977.

Βαθμολογία

Οι οκτώ εργαστηριακές ασκήσεις διαμορφώνουν το 40% της συνολικής βαθμολογίας.
Η τελική γραπτή εξέταση διαμορφώνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Δευτέρα 3:00 - 5:00, Κτίριο Γεν. Εδρών, Κτίριο Α, Αμφιθέατρο 01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 3 ώρες
Τρίτη 08.45 - 14.30