Πέτρος Τσακιρίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών και Χαρακτηρισμός με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.9, 2ος όροφος
+30 210 772 2171
ptsakiri@central.ntua.gr

 

 

O Δρ Πέτρος Τσακιρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1994) και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ενώ έχει και Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό.

Το γνωστικό του αντικείμενο σχετίζεται με τις Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών και τον Χαρακτηρισμό τους με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κατεργασία και τον χαρακτηρισμό βιομηχανικών κραμάτων, στην μελέτη της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς τους, στην ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό βιομηχανικών υλικών μέσω αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, στην κατεργασία μεταλλευμάτων και παραπροϊόντων, αλλά και στην διαχείριση και τον έλεγχο περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων αναλυτικών μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό υλικών, όπως Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (TEM), Περίθλαση Οπισοσκεδαζόμενων Ηλεκτρονίων (EBSD), Οπτική Μικροσκοπία (ΟΜ), Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ (XRD), Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TG-DTA), Φασματοσκοπία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (FT-IR) κ.α.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 79 ερευνητικές εργασίες  σε Επιστημονικά Περιοδικά και περισσότερες από 70 σε Επιστημονικά Συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα. Τέλος το σύνολο των ετεροαναφορών του είναι της τάξης των 2300, ενώ παρουσιάζει Η-index ίσο με 24.

 1. Papamarkou, S., Christopoulos, D., Tsakiridis, P.E., Bartzas, G., Tsakalakis, K., Vitrified medical wastes bottom ash in cement clinkerization. Microstructural, hydration and leaching characteristics, cience of the Total Environment, Volume 635, 1 September 2018, Pages 705-715
 2. Karakizis P.N., Pantelis D.I., Fourlaris G., Tsakiridis P.E., Effect of SiC and TiC nanoparticle reinforcement on the microstructure, microhardness, and tensile performance of AA6082-T6 friction stir welds, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 95, Issue 9-12, 1 April 2018, Pages 3823-3837
 3. Vind J., Malfliet A., Blanpain B., Tsakiridis P.E., Tkaczyk A.H., Vassiliadou V., Panias D., Rare Earth Element Phases in Bauxite Residue, Minerals, Minerals, Volume 8, Issue 2, 24 February 2018, Ar.N 77.
 4. Tsakalou C., Papamarkou S., Tsakiridis P.E., Bartzas G., Tsakalakis K., Characterization and leachability evaluation of medical wastes incineration fly and bottom ashes and their vitrification outgrowths, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 6, Issue 1, February 2018, pp. 367-376
 5. Tsakiridis P.E., Samouhos M., Perraki M., Valorization of Dried Olive Pomace as an alternative fuel resource in cement clinkerization, Construction and Building Materials, Volume 153, October 2017, pp. 202-210
 6. Xanthopoulos P., Agatzini-Leonardou S., Oustadakis P., Tsakiridis P.E., Zinc Recovery from Purified Electric Arc Furnace Dust Leach Liquors by Chemical PrecipitationOriginal, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 5, Issue 4, August 2017, Pages 3550-3559
 7. Samouhos M., Taxiarchou M., Pliatos G., Tsakiridis P.E., Pissas M., Devlin E. (2017), Controlled reduction of red mud by H2 followed by magnetic separation, Minerals Engineering, Volume 105, May 2017, pp. 36-43
 8. Sklivaniti V., Tsakiridis P.E., Katsiotis N.S., Velissariou D., Pistofidis N., Papageorgiou D., Beazi M. (2017). Valorisation of woody biomass bottom ash in Portland cement: A characterization and hydration study, Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 5, Issue 1, February 2017, pp. 205–213
 9. Montenegro V., Agatzini-Leonardou S., Oustadakis P., Tsakiridis P. (2016). Hydrometallurgical Treatment of EAF Dust, by Direct Sulphuric Acid Leaching at Atmospheric Pressure, Waste and Biomass Valorization, Volume 7, Issue 6, December 2016, pp. 1531–1548
 10. Mavropoulou N., Katsiotis N., Giannakopoulos J., Koutsodontis K., Papageorgiou D., Chaniotakis E., Katsioti M., Tsakiridis P.E. (2016). Durability evaluation of cement exposed to combined action of chloride and sulphate ions at elevated temperature: The role of limestone filler, Construction and Building Materials, Volume 124, October 2016, pp. 558-565.
 11. Dimitrioglou N., Tsakiridis P.E., Katsiotis N.S., Katsiotis M.S., Perdikis P., Beazi M. (2016). Production and characterization of concrete paving blocks containing ferronickel slag as a substitute for aggregates, Waste and Biomass Valorization, Volume 7, Issue 4, August 2016, pp. 941–951.
 12. Tsakiridis P.E., Oustadakis P., Moustakas K., Agatzini S.L. (2016). Cyclones and Fabric Filters Dusts from Secondary Aluminium Flue Gases: A Characterization and leaching study, International Journal of Environmental Science and Technology, Volume 13, Issue 7, July 2016, pp. 1793–1802.
 13. Pilatos G., Samouhos M., Angelopoulos P., Taxiarchou M., Veziri Ch., Hutcheon R., Tsakiridis P., Kontos A.G. (2016). Carbon nanotubes growth on expanded perlite particles via CVD method: The influence of the substrate morphology, Chemical Engineering Journal, Volume 291, 1 May 2016, pp. 106-114
 14. Mystrioti C., Xanthopoulou T.D., Tsakiridis P., Papassiopi N., Xenidis A. (2016). Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction, Science of The Total Environment, Volume 539, 1 January 2016, pp. 105-113
 15. Tsaimou C., Tsakiridis P.E., Oustadakis P. (2015). Analytical and Technological Evaluation of Ancient Lead Slags from Lavrion, Attica, Greece, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 15, No 2, 2015