ΔΠΜΣ «Σχεδ. & Κατασκευή Υπογ. Έργων»

Το υπόψη πρόγραμμα σπουδών στο οποίο συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. φιλοδοξεί να παράσχει προς τον ενδιαφερόμενο διπλωματούχο μηχανικό τις ειδικές εκείνες προχωρημένες εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τον βοηθήσουν για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του αντικειμένου του προγράμματος στην πράξη, που από τη φύση του είναι δυσχερές.

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που φέρει τον τίτλο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε σχετικά θέματα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πάσης φύσεως υπογείων έργων.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

 

Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «ΣΚΥΕ»