Η Διδακτορική Διατριβή

Στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΕΜΠ και της Σχολής.

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.
 2. Για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, μετά από εισήγηση του Τομέα. Ο επιβλέπων τη διατριβή (μέλος της παραπάνω τριμελούς επιτροπής) είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής.
 3. Το θέμα της διατριβής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα και κοινοποιείται στον Τομέα. Κατά τη διαδικασία ορισμού του θέματος συνιστάται, ο Υποψήφιος Διδάκτορας να υποβάλει στη Συμβουλευτική Επιτροπή πρόταση, η οποία να περιλαμβάνει και τα παρακάτω:
 • Σύντομη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.
 • Τη στενότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέμα της.
 • Τις μεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ΄ αρχήν κρίνονται δόκιμες και επαρκείς.
 • Ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας.
 1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων .
 2. Μετά την ανάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και τον καθορισμό του θέματος, ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα, στα όρια των υφισταμένων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τομέας και η πρακτική.
 3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει με συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα, που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόμνημα, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, με σκοπό την ενημέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισμό της εργασίας. Στηριζόμενη στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και κοινοποίηση στον Τομέα στο τέλος κάθε έτους.
 4. Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή μιας τουλάχιστον δημοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
 5. Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη διατριβή είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τομέα και τη Σχολή του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής.
 6. Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση για αναγόρευση, Ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα και ορκωμοσία σε συνεδρίαση της Σχολής, παρουσία μέλους των Πρυτανικών Αρχών και άλλων προσκεκλημένων. Στους διπλωματούχους μηχανικούς απονέμεται διδακτορικό δίπλωμα «Διδάκτορος Μηχανικού του ΕΜΠ» και σε αυτούς που δεν έχουν δίπλωμα μηχανικού «Διδάκτορος του ΕΜΠ».

Σχετικοί Σύνδεσμοι