Προκηρύξεις Διδακτορικών Διατριβών

 

Αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής δύο φορές κατ’ έτος και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ανά περίοδο επιλογής αποφασίζεται από τη Γ.Σ της Σχολής. Οι θέσεις των νέων υποψηφίων διδακτόρων με περιγραφή του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου κάθε θέσης, δημοσιοποιούνται από τη Σχολή και προκηρύσσονται.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζεται στη συνέχεια. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας, δύο συστατικές επιστολές και προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την οικεία τριμελή Επιτροπή Επιλογής του Τομέα στον οποίον θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή. Οι αιτήσεις κοινοποιούνται από τη Γραμματεία της Σχολής στις οικείες επιτροπές και τους προτεινόμενους επιβλέποντες οι οποίοι και με τη σειρά τους αποστέλλουν εισηγητικό σημείωμα με τη γνώμη τους και σε περίπτωση θετικής γνώμης, την προτεινόμενη σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Η κάθε Επιτροπή Επιλογής εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αν επιθυμεί καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο και εν συνεχεία υποβάλει στη Συνέλευση της Σχολής εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός. Επιπρόσθετα, προτείνει τον επιβλέποντα, ακόμη και αν αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση της Σχολής, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.

Η επιλογή των νέων υποψηφίων διδακτόρων ολοκληρώνεται με την τελική έγκριση από τη Γ.Σ της Σχολής που γίνεται κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.

Οι τελευταίες προκηρύξεις για την αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη ΣΜΜΜ δίνονται ως ακολούθως:

Download (PDF, 110KB)