Διάθεση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών

Εισαγωγή (κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές διαστάσεις), Πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων, Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δειγματοληψίες αποβλήτων, Θεσμικό πλαίσιο για στερεά απόβλητα, Συλλογή, μεταφορά ,αποθήκευση, μεταφόρτωση, Διαλογή στην πηγή (μέθοδοι, μηχανήματα κλπ.), Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, Αρχές σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων-Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, Επεξεργασία στερεών αποβλήτων, Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων, Εκτίμηση κινδύνων από χώρους διάθεσης, Στερεά απορρίμματα από μεταλλευτικές δραστηριότητες, Στερεά απορρίμματα από μεταλλουργικές διεργασίες και διεργασίες εμπλουτισμού.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών (7.1.17.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 12.45 - 14.30, κτήριο M.M.M. αμφ. 0.1