Μελέτη και Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού

Μελέτη κατάτμησης και ταξινόμησης. Διαγράμματα ροής εργοστασίων εμπλουτισμού. Αξιολόγηση δοκιμών, λειτουργίας και μηχανημάτων εμπλουτισμού. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης. Προκαταρκτική οικονομική ανάλυση. Υπολογισμός κυκλωμάτων (διαγράμματα ροής-ισοζύγια βαρών και όγκων). Υπολογισμός μηχανημάτων και κατασκευών εμπλουτισμού. Ανέγερση εργοστάσιου εμπλουτισμού. Σχεδιασμός εργοστάσιου. Επιλογή μηχανημάτων. Αρχιτεκτονικά σχέδια εργοστάσιου. Μηχανολογικά-κατασκευαστικά σχέδια. Υδραυλική μελέτη εργοστάσιου. Ηλεκτρολογική μελέτη εργοστάσιου. Βοηθητικά κτίρια – υπηρεσίες. Αποτύπωση εκσκαφών. Περιβαλλοντική μελέτη. Άδεια εγκατάστασης. Μελέτη σκοπιμότητας. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Θέση σε λειτουργία. Παραλαβή εργοστασίου. Παραγωγική διαδικασία. Θέματα: Υπολογισμός συγκροτήματος κατάτμησης – ταξινόμησης εργοστασίων εμπλουτισμού και μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών, Υπολογισμός εργοστασίων εμπλουτισμού επεξεργασίας διαφόρων μεταλλευμάτων. Σχεδιασμός εργοστασίων με προγράμματα CAD.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μελέτη και Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού (7.2.38.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

 1. Α.Ζ. Φραγκίσκος, “Μελέτη και κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών (Σχεδιασμός εργοστασίου)”, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π., Αθήνα 2001.
 2. Κ.Γ. Τσακαλάκης, “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Γενικές αρχές-Παραδείγματα)“, Σημειώσεις, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 2015
 3. Α.Ζ. Φραγκίσκος, Η Μεταλλευτική Επιχείρηση, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Αντώνη Ζ. Φραγκίσκου, “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (Ορυκτουργία)” Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αθήνα 1995.
 2. Γ.Α. Σταμπολτζή, “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (Υδροαυτοκαθαρισμός-Κατάτμηση-Ταξινόμηση)”, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994.
 3. Αντώνη Ζ. Φραγκίσκου, “Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Μελέτη σκοπιμότητας, Οικονομική ανάλυση, Εμπορία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, Έρευνα αγοράς, Μεταλλευτικές επενδύσεις), Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994.
 4. Mular A.L. & Bhappu R.B., “MINERAL PROCESSING PLANT DESIGN”, Society of Mining Engineers of AIMME, New York 1980.
 5. Marvin P. Barnes, Computer-Assisted Mineral Appraisal and Feasibility, Society of Mining Engineers of AIMME, New York 1980.
 6. Mular A.L., “MINERAL PROCESSING EQUIPMENT COSTS and PRELIMINARY CAPITAL COST ESTIMATIONS”, CANADIAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, 1998.
 7. Torries F. Thomas, “Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconnections, Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), Inc., 1998.
 8. Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control, Proceedings, Vols. I, II, Andrew L. Mular, Doug N. Halbe & Derek J. Barratt (Eds.), SME Littleton Colorado, 2002.
 9. Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems, R.P. King, Butterworth Heinemann BH, Boston & Oxford 2001.
 10. Principles of Mineral Processing, Maurice C. Fuerstenau & Kenneth N. Han (Eds.), SME Littleton Colorado, 2005.
 11. Introduction to Particle Technology, Martin Rhodes, John Wiley & Sons, NY & Toronto 2000.
 12. Solid-Liquid Separation, 4th Edition, Ladislav Svarovsky, Butterworth Heinemann BH, Boston & Oxford 2000.

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Εκπόνηση ολοκληρωμένου θέματος (με τη βοήθεια των διδασκόντων), το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου προβλήματος εμπλουτισμού για το οποίο δίνονται αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Συγκεκριμένα, μια πλήρης μελέτη προβλήματος εμπλουτισμού ή σχεδιασμού εργοστασίου παραγωγής αδρανών υλικών περιλαμβάνει τη σχεδίαση του διαγράμματος ροής των διεργασιών κατεργασίας του μεταλλεύματος ή του πετρωματος και τον υπολογισμό και επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων (είδος, δυναμικότητα κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν. Κατόπιν, διενεργείται προκαταρκτικός σχεδιασμός (κατόψεις πλάγιες όψεις, τομές κλπ.) με βάση τις διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων παίρνοντας υπόψη και τα δεδομένα του χώρου εγκατάστασης (ανάγλυφο της περιοχής κλπ.). Στη συνέχεια ακολουθεί οικονομική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, παίρνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων του εργοστασίου, το κόστος των μηχανημάτων (αγορά, εγκατάσταση), το κόστος κατεργασίας (εργατικά, συντήρηση, διοικητικά εξοδα) τις αποσβέσεις, το κόστος χρηματοδότησης (ίδια, δανειακά κεφάλαια κλπ.).

Mέθοδοι αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στην ποιότητα υπολογιστικού-σχεδιαστικού θέματος που ανατίθεται στην αρχή του εξαμήνου και παραδίδει ο σπουδαστής ή η ομάδα σπουδαστών που το εκπονεί. Η ποιότητα της εργασίας έχει άμεση σχέση με το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από την ομάδα για συνεργασία με τους διδάσκοντες κατά την εκπόνηση της εργασίας και από τη συχνότητα επικοινωνίας των σπουδαστών με τους διδάσκοντες.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.02
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τετάρτη 10.45 – 12.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων