ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Δ. Δαμίγος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄/21-7-2022) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (ΦΕΚ 5220 τ.Β’/7.10.2022) , προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων και αναπληρωτών εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ. της Σχολής , με θητεία ενός (1) έτους όπου άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Download (PDF, 446KB)

Download (PDF, 436KB)