Αναπλήρωση Μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Ι” του 7ου εξαμήνου

Τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμήνου “Τεχνική Γεωλογία Ι” στις 11:45 – 13:30 (Θεωρία) & 13:45 – 16:00 (Εργαστήριο Γ’ Τμήμα) στην αίθ. 101 και 13:45 – 16:00 (Εργαστήριο Δ’ Τμήμα) στην αίθ. 202.