Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 22-10-2019) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (9 θέσεις)

 • Ποσοτική εκτίμηση με μεθόδους γεωπληροφορικής της συμβολής των αφανών ρηγμάτων στην παραμόρφωση (επέκταση/συμπίεση) της λιθόσφαιρας (1 θέση)
 • Μοντελοποίηση της δυναμικής του πρόσφατου γεωλογικού παρελθόντος μέσω ανάλυσης στρωματογραφικών δεδομένων με γεωμαθηματικές μεθόδους (1 θέση)
 • Ανάλυση της θερμικής ιστορίας τεκτονικών δομών της λιθόσφαιρας με χρήση γεωθερμομέτρων και γεωχρονομέτρων στερεάς κατάστασης (1 θέση)
 • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (1 θέση)
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία (1 θέση)
 • Συμμετοχική προσομοίωση παράκτιων υδροσυστημάτων και διαχείριση εμπλουτισμού υδροφορέων (1 θέση)
 • Ανάπτυξη εργαλείων υδροπληροφορικής για την προσομοίωση υδρολογικών διεργασιών στην ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη (1 θέση)
 • Συμβολή της αξιολόγησης σταθερών ισοτόπων στην ανάλυση βίο-υδρογεωλογικών συστημάτων (1 θέση)
 • Κοιτασματολογία (1 θέση)

 Τομέας Μεταλλευτικής (1 θέση)

 • Μεταλλευτική Μηχανική Πετρωμάτων

 Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (2 θέσεις)

 • Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων (1 θέση)
 • Επεξεργασία υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων (1 θέση)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και οι Διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών (5ετούς φοίτησης με διπλωματική εργασία), των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

 (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος έχει εξαιρετικής ποιότητας δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ ή Master.

    Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 29 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 12 Νοεμβρίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5)   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

9)   Δύο συστατικές επιστολές.

10) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

11) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

 

O Κοσμήτορας

Δ. Καλιαμπάκος

Καθηγητής

Download (DOC, 74KB)