Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Παράταση ηλεκτρονικής αποστολής αρχικών εγγράφων μέχρι 10 Μαϊου 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 10η Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις
αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf.

Απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN
  3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των ″Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου″ από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.
  4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ
  5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο
    από την αντίστοιχη τράπεζα

Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν:

  • να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html)
  • να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ